Spesialpedagog Ann Helene Skår i Adaptor mener kvalitetsarbeid er viktig for mestring og inkludering i arbeidslivet.

Adaptor i Oslo er en av Læringsnettverkets medlemsbedrifter som nå arbeider aktivt med å utvikle sitt spesialpedagogiske tilbud, spesielt innen grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter.

Arbeidet ledes av to spesialpedagoger, der Ann Helene Skår er en av dem. Prosjektet er kommet i gang i samarbeid med Andreas Karth Roald som har kompetanse og erfaring med spesialpedagogikk i arbeids- og inkluderingsbransjen.

Les mer om Læringsnettverkets tilbud her 

Adaptor eies av Norges Blindeforbund, og har kontorer i Oslo og Hønefoss. Adaptor anses av mange som det mest kompetente miljøet for synsrelaterte arbeidsutfordringer i landet.

Varige resultater

-Vi oppnår gode og varige resultater i samarbeid med aktører, arbeidsgivere og arbeidssøkere. Alle har en drøm om hva de ønsker å oppnå - enten det er NAV, skoleverket, arbeidssøkeren, arbeidsgiveren eller oss. Blant annet har vi tilbudene Avklaring og Oppfølging hvor et eget synsteam bistår denne målgruppen, sier Skår.

-I bunn for arbeidet vårt som spesialpedagoger ligger tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Jeg er mest involvert med AFT-tiltaket i mitt arbeid, som går ut på å bistå arbeidssøkere som har behov for hjelp til å komme nærmest mulig det ordinære arbeidslivet. VTA er et varig tiltak med ansatte som har uføretrygd, som kan jobbe ved å få tilpassede arbeidsoppgaver og tettere opplæring. Hos Adaptor er det fokus på å tilby og utvikle arbeidsoppgaver og kvalifisering på Adaptor, men også møte VTA-ansattes ønsker om å jobbe i en ordinær bedrift.

-Hovedtyngden i vårt pågående prosjekt er å gi arbeidssøkere grunnleggende forutsetninger for å få og beholde jobb, samt finne utdanningsmuligheter relatert til deres yrkesinteresser. Vi jobber med å systematisere og strukturere gode rutiner for kartlegging og opplæring, der arbeidssøkere kan få bistand til å finne og beholde en jobb over tid. Vi har et langsiktig fokus på hva vi kan gjøre her og nå for at de skal bli inkludert i samfunnet og oppleve mestring og autonomi.

Bedre språkferdigheter

Mange av de som henvises til Adaptor og andre medlemsbedrifter i Læringsnettverket har enten lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående skole eller manglende norskferdigheter. Noen er personer som allerede er i arbeid, eller har vært i arbeid, men som trenger karriereskifte på grunn av helsesituasjonen. De som blir henvist er i alderen 19-65 år.

- De personene som blir henvist til oss i AFT, har i starten et møte med meg eller min kollega. Da kartlegger vi hvor den enkelte arbeidssøker står med tanke på blant annet tidligere utdanning, arbeid, lærevansker/lærestrategier, helse og grunnleggende ferdigheter.

- En av de viktige delene av prosjektet vårt er å utvikle bedre metoder for språkopplæring enn de vi har i dag. Arbeidslivet setter generelt høye krav til jobberfaring, utdanning og ikke minst gode språkferdigheter, så dette er et felt vi prioriterer høyt, sier Skår.

Planlegging av tiltaksløpet

Etter den spesialpedagogiske screeningsamtalen, blir det gjennomført et samarbeidsmøte med spesialpedagog, jobbveileder og arbeidssøker, der vi planlegger aktiviteter som kartlegging, opplæring og karriereveiledning før en handlingsplan skal skrives for tiltaksløpet. Det vi ikke får gjort innen de første fire ukene, blir et delmål for handlingsplanen av aktiviteter som skal gjøres. Arbeidssøker involveres mest mulig i avgjørelsene, da vi ønsker de skal få eierskap til deres prosess. Jobbveileder har oppfølgingsansvar og bidrar med karriereveiledningen, mens vi som spesialpedagoger bistår med kartlegging og opplæring av de grunnleggende ferdighetene, samt på utdanningsområdet.

- For eksempel kan det være at en arbeidssøker redegjør for utfordringer med lesing i screeningsamtalen med meg. Da vil jeg anbefale at vi utfører en kartlegging av lese- og skriveferdigheter for å avdekke om det er noen tydelige vansker med lesing, som for eksempel dysleksi. Hadde det vært tilfelle, ville det kunne utløst en del hjelpemidler og tilrettelegging som gjør at arbeidssøkeren kan mestre arbeidsoppgaver eller studier i høyere grad, og få den tilpassingen de har rett på. Det er mange som ikke har fått tilrettelegging og hjelpemidler før de er i voksen alder.

- Dette er en hel pakke som den enkelte arbeidssøker skal gjennom for å forberede seg til et liv som ansatt og som står i arbeid over tid, eventuelt utdanning. Derfor er kvalitetsarbeid viktig hos oss, for at alle skal få et godt tilbud som bidrar til inkludering i arbeidslivet og mestring. Vår visjon er nettopp å realisere drømmen om rett person på rett plass. Derfor er spesialpedagogisk kompetanse viktig i denne bransjen fordi det handler om læring, utvikling og individuell tilrettelegging og tilpasning.

Les artikkelen "Læringsnettverkets rolle blir stadig viktigere"

Delingskultur

Ann Helene Skår er veldig godt fornøyd med Læringsnettverket.

-Jeg setter veldig stor pris på den delingskulturen vi har. Vi løfter hverandre opp, og jobber sammen for å skape et faglig kvalitetsarbeid som gjør at arbeidssøkerne lykkes i sine ønsker om fast arbeid eller studier. Vi møter også mange arbeidsgivere som vil gi de som i dag står utenfor arbeidslivet en sjanse til å delta på lik linje med alle andre.

-Det er viktig for den enkeltes livskvalitet, og det er både nyttig og viktig for samfunnet vårt, sier Ann Helene Skår.

Du kan lese mer om Adaptor på https://adaptorgruppen.no/

Se de kommende kursene i Læringsnettverket her