Samfunnsøkonomiske virkninger ved å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb

Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag fra Arbeid & Inkludering i NHO analysert samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger ved å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb.

I rapporten finner vi en rekke positive nyttevirkninger for samfunnet. En person som kommer i jobb og beholder jobben i ti år gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 4,6 millioner kroner. Dette vil økt deltakelse i arbeidslivet til å øke det samlede arbeidstilbudet, noe som gir økt verdiskaping i økonomien. For offentlig sektor bidrar økt overgang av personer fra stønadsordninger til arbeidsmarkedet både til høyere skatteinngang og reduserte trygdeutbetalinger.

I tillegg til de rent økonomiske virkningene, kan økt tilknytning til arbeidslivet også ha positive virkninger på individnivå. Deltakelse i arbeidslivet kan gi økt livskvalitet gjennom sosial deltakelse og bedre fysisk og psykisk helse.