AFI-rapport om Ekspertbistand

  • Publikasjonsnr. AFI-rapport 2022:05

Forskere har satt på bruken av "tilskuddsordningen for ekspertbistand". Den ferske forskningsrapporten viser at mange fylker ikke benytter ordningen. – Dette er noe vår bransje har kjent til lenge. Det er et problem at Nav i mange fylker ikke søker sykmeldte i ordningen, sier seniorrådgiver i Arbeid & Inkludering Paal Haavorsen. Bransjeforeningen mener at Nav her bør se til de fylker som bruker ordningen og oppnår resultater.

Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet) og Proba Samfunnsanalyse har evaluert tilskuddsordningen for ekspertbistand, et tilbud som skal hjelpe arbeidsgivere til å redusere sykefravær. Ekspertbistand er et virkemiddel i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Studien bekrefter en tendens som arbeid- og inkluderingsbransjen har sett over tid, nemlig et underforbruk. Mange fylker benytter ikke ordningen.

– Dette er noe vår bransje har kjent til lenge. Det er et problem at Nav i mange fylker ikke søker de sykmeldte inn i ordningen, sier seniorrådgiver i Arbeid & Inkludering Paal Haavorsen.

Bransjeforeningen mener at Nav her bør se til de fylker som bruker ordningen og oppnår resultater. Arbeid & Inkludering ser også potensialet for bedre markedsføring av tilbyderne. For egne medlemsbdrifter kan det gjøres for eksempel gjennom initiativ som Ringer i Vannet, en godt dokumentert inkluderingsmetode som er utviklet av Arbeid & Inkludering i samarbeid med NHO.

Rapporten har imidlertid en alvorlig mangel; den har ikke undersøkt hva de sykmeldte mener om den behandlingen de har fått.

– Det er noe oppsiktsvekkende, sier Haavorsen.

Datagrunnlaget i forskningsprosjektet består av registerdata fra NAV, en spørreundersøkelse til virksomheter som har benyttet seg av ordningen, gjennomgang av et utvalg søknader om å bruke tilskuddsordningen samt rapporter levert i etterkant. Forskerne har også gjort en casestudie og intervjuet arbeidslivssentre (ressurs- og kompetansesentre for inkluderiende arbeidsliv). Data ble samlet inn fra høsten 2020 til våren 2022.

Evalueringen skulle belyse bruken av ekspertbistand, forvaltningspraksis og måloppnåelse, samt synliggjøre ulike aktørers erfaringer med tilskuddsordningen. Forskerne har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder.