Læringsnettverkets kurs

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk blant medlemsbedriftene som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv. Nettverket arrangerer jevnlig kurs for medlemmene.

  1. Læringsnettverket: Kurs om ulike veier til yrkes- og studiekompetanse

    Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kurset vil gi en gjennomgang av læreplanverket for videregående skole og utforske ulike veier til fagbrev, kompetansebevis og studiekompetanse. Kurset legger også til rette for erfaringsutveksling, med mål om å dele mange gode eksempler på mulige utdanningsløp og lære av hverandre.

  2. Læringsnettverkets metodekurs om kartlegging

    Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kravspesifikasjonen til AFT-tiltaket står det at vi skal gjennomføre kartlegging av andre forhold som har betydning for arbeidsdeltakelse; herunder formell og uformell kompetanse. På dette kurset vil du få innføring i kartlegging og screening, oversikt over ulike kartleggingsverktøy og bruksområde. I tillegg til en gjennomgang av etiske retningslinjer og tips til hvordan tolke resultater etter kartlegging

  3. Læringsnettverkets metodekurs i opplæring i norsk for minoritetsspråklige deltakere

    Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Norskopplæring kan være en del av tiltaksleveransen i AFT og VTA, i tillegg til et i anbud og som tilbud til andre oppdragsgivere som kommuner, arbeidsgivere m.m. Dette er en stor og sammensatt målgruppe. Rammevilkårene for opplæring er flere, og innholdet varierer også mye.