VEILEDNING. Arbeidspsykolog Arne Svendsrud er glad for at Nav nå vurderer jobbfastholdelse som vel så viktig som bare å få arbeidssøkere ut i arbeidslivet. Nå skal han kurse veiledere i kartlegging av karrierekompetanse og utvikling av mestringsstrategier for arbeidssøkere. Foto: Arbeid & Inkludering.

Å holde fast på jobben er det nye mantraet i Navs tiltaksplan for arbeidsinkludering. - Det krever systematisk utvikling av jobbmestring, sier arbeidspsykolog Arne Svendsrud.

 

Et paradigmeskifte

Det var under AFT-dagen tidligere i år at Gunnar Rømuld, ansvarlig for arbeidsmarkedstiltak i NAV, uttalte at «Hele arbeidsinkluderingsfeltet står midt i et paradigmeskifte, der økt jobbfastholdelse og stabil tilknytning til arbeidslivet blir et viktigere mål enn å folk raskest mulig ut i arbeid. For å nå målet om økt jobbfastholdelse blir opplæring og utdanning sentralt».

På AFT-dagen ble det også presentert en rekke eksempler på hvordan lokale inkluderingsbedrifter i dag jobber aktivt for å gjøre veien inn i arbeidslivet lettere for de mange som av ulike grunner står utenfor.

Du kan lese mer om konferansen på Nav på AFT-dag: - Dere står i et paradigmeskifte (arbeidoginkludering.no)

-Dette er et paradigmeskifte i NAVs tilnærming til et inkluderende arbeidsliv. Men for at ordet paradigmeskifte blir mer enn bare et ord, må det jobbes grundig for å forberede de arbeidssøkende på hva som venter dem i arbeidslivet, sier Svendsrud.

- Gull verdt for bransjen

-Dette er gull verdt for vår bransje. NAVs tiltak har gjennom årene hatt to svakheter. Karriereveiledning har vært dårlig eller fraværende, og det har manglet metodikk for jobbfastholdelse.

-Vår bransje var tidlig ute og begynte å utvikle metodikk for karriereveiledning allerede i 2006, og nå er karriereveiledning standard i de fleste tiltak. Det var et paradigmeskifte. Jeg er kjempeglad for at NAV nå innser at utvikling av karrierekompetanse for jobbfastholdelse er det neste nødvendige paradigmeskiftet. Dette er en vel så viktig del av et inkluderende arbeidsliv som bare å få folk ut i arbeid.

På oppdrag fra Arbeid & Inkludering har Arne Svensrud nå utviklet to nye kurs i jobbfastholdelse.

Kurs nummer 1: "Lage utviklingsmål for jobbfastholdelse" arrangeres 9. januar. Les mer og meld deg på her  

Kurs nummer 2: "Metoder for å utvikle jobbfastholdelse" arrangeres 16. januar. Les mer og meld deg på her

Motivasjon og mestring

Antall uføre har doblet seg fra 2010 til i dag. Mange av dem er unge, og mange har psykiske problemer.

-Hvorfor? Mange havner utenfor arbeidslivet fordi de av ulike grunner ikke mestrer å jobbe. Mange som er i arbeid kan bli demotiverte eller sykmeldte. Vår oppgave som veiledere er å skape nye holdninger, de må få utfordringer og sjansen til å utvikle seg uansett bakgrunn. Det er en menneskerett alle har. Systematisk og metodisk veiledning kan gi mestring, og mestring gir motivasjon til å stå i jobben selv om det kan oppstå problemer underveis, sier Svendsrud.

Kartlegging av karrierekompetanse

For å lykkes er det viktig å starte med kartlegging av karrierestyrker, få tak i det arbeidssøker er god på og sørge for at karrierevalget skjer i tråd med dette.

-Men det må også utvikling til. Første skritt er å kartlegge den kritiske karrierekompetansen som skal til for at for eksempel en praksisplass går over til å bli en fast jobb eller at arbeidstageren unngår å bli sykmeldt eller demotivert. Sentralt i jobbfastholdelse er utvikling av jobbferdigheter og myke ferdigheter:

*Myke ferdigheter (softskills) som å komme ut av det med folk, forstå normene og forventningene på arbeidsplassen relasjoner, samarbeid og konflikthåndtering.

*Jobbferdigheter: Kunne lære det som trengs for jobbutførelse, selvorganisering, beslutningstaking og problemløsning.

-Vi bruker karrierestyrker for å forstå og beskrive mestring og utfordringer og lage utviklingsmål på de karrierekompetansene en arbeidssøker trenger å utvikle seg på for å kunne stå i jobb.

Les mer om karrierestyrker- og kompetanse på Karriereverktøy - Test og interessetest for karriereveiledning (karriereverktoy.no)

Hindrer frafall

Denne kartleggingen og karrierelæringen om hvilke karrierekompetanser en arbeidsgiver ser etter og som avgjør om en praksis blir til en jobb, er ifølge Svendsrud grunnleggende for å forberede en arbeidssøker til å kunne stå i jobb.

-De myke ferdighetene er vel så viktige som de rent jobbferdighetene. Den største gruppen av arbeidssøkere er unge uføre med psykiske lidelse, som ofte sliter med sosiale ferdigheter. Det er vår jobb å gi dem motivasjon og lyst til å jobbe, og samtidig gjøre dem selvstendige og trygge i møte med arbeidslivet. Har de disse ferdighetene i bunn, er sjansen store for at de også både vil og kan stå i jobb.

-Dette er tiltak med litt horisont, på linje med annen læring. Vi må gi arbeidssøkere det læringsgrunnlaget de trenger. Og vi må følge dem opp, vi kan ikke gi slipp på dem med en gang de kommer i arbeid. All forskningsbasert kunnskap tilsier at det da glipper for mange.

Et annet viktig punkt er samarbeid med kommende arbeidsgivere om hvilke karrierekompetanser som er sentrale å mestre på akkurat den arbeidsplassen.

Finne riktig arbeidsgiver

-Vi kan gjøre en så god jobb som mulig som veiledere, men det er viktig at arbeidsgiver er med på laget. Og det er viktig at riktig arbeidsgiver blir valgt. En riktig arbeidsgiver i denne sammenhengen er en arbeidsgiver som er positiv til at mennesker kan lære og utvikle de ferdigheter som trengs for å mestre en jobb.

-I sum er grundig forarbeid i form av læring om karrierekompetanser for jobbfastholdelse, en god arbeidsplass og god oppfølging med fokus på utvikling av mestringsstrategier det som avgjør jobbfastholdelse og som blir innholdet i dette paradigmeskiftet, sier Arne Svendsrud.

Fakta om Arne Svendsrud 

Arne Svendsrud er utdannet psykolog ved Universitetets i Oslo og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet med karriereveiledning siden 2000, og holdt kurs for over 15.000 veiledere. Han har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som i dag brukes, blant annet Karriereverktøy, og han har skrevet flere bok om karriereveiledning.