Fafo-rapport Velferdsordninger til unge

  • Publikasjonsnr. Fafo-rapport 2021:35

En ny rapport fra Fafo foreslår å innføre «ungdomslønn» som ny trygdeordning for å unngå uheldig medikalisering av ungdomsledigheten.

I denne rapporten setter Fafo søkelys på oppfølgingen av de unge lengst fra arbeidsmarkedet, altså unge med nedsatt arbeidsevne. Formålet har vært å frambringe kunnskap om bruken av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet til arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne under 30 år.

Rapporten konkluderer med at kravet om nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade som må ligge til grunn for å få innvilget AAP, fører unge over på helsefokuserte oppfølgingsløp. Disse styres i større grad av utredninger, diagnostisering, behandling og rehabilitering innenfor helsetjenesten, og i mindre grad av en arbeidsrettet oppfølging ledet av NAV. Forskerne finner også at til tross for mange positive tilbakemeldinger med KVP, er realiteten at få unge deltar på dette programmet i dag.

Det framstår som sentralt å finne nye virkemidler i arbeidsinkluderingen av unge som kan «bryte» lenken mellom type av inntektssikring og nedsatt arbeidsevne på grunn av helseutfordringer.

Basert på funnene i studien foreslås det å opprette en ny trygdeordning for unge, en ungdomslønn, som ikke har et inngangskrav om helseutfordringer. En slik ordning kan gi mer stabil inntektssikring til unge som ikke har andre rettigheter enn til ytelsene sosialhjelp eller AAP. Hensikten med en slik ungdomslønn er å kunne yte unge tett oppfølging, trygg inntektssikring og å vri oppfølgingen av unge ledige vekk fra uhelse, og over på unges muligheter og ressurser i arbeidslivet.