Vellykket samarbeid om arbeidsinkludering av flyktninger

Undervisning

Temaundervisning sammen med veileder Malgorzata Ottar.

I 2017 valgte Færder kommune å sette Introduksjonsprogram for flyktninger ut på anbud. Velle Utvikling AS trakk det lengste strået i anbudskonkurransen, og etter et års drift ser dette ut til å være en svært vellykket løsning for alle parter.

- Det var viktig for Færder kommune å finne leverandør av Introduksjonsprogrammet som kunne tilby god nok norskopplæring kombinert med innhold som ville bringe deltakerne nærmere arbeidslivet, sier Gry Aas, virksomhetsleder for Flyktning –og innvandrertjenesten. For en relativt liten kommune med ca. 27000 innbyggere betyr rask arbeidsinkludering av flyktninger store besparelser.  Velle Utviklings vektlegging av fagkompetanse kombinert med god kvalitet og pris, bidro til at valget falt på dem som hovedleverandør med Tønsberg Læringssenter som underleverandør. Dette gir en unik kombinasjon av god kompetanse på språkopplæring og arbeidsinkludering under samme tak. Bokstavelig talt. Tønsberg Læringssenter har nemlig flyttet inn hos Velle Utvikling, noe som fremmer spennende samarbeid og sikrer deltakerne i Introduksjonsprogrammet et godt team rundt seg på veien mot deltakelse i arbeidslivet. Velle Utvikling tilbyr også temaundervisning om en rekke emner innenfor helse, økonomi og norsk kultur, utdanning og hverdagsliv.  

 

Mye god læring for mange  

Denne måten å drive Introduksjonsprogram og norskopplæring på, betydde en stor overgang for både lærere og deltakere, og det var ikke helt smertefritt i oppstarten.  Fra en relativt skjermet tilværelse innenfor klasserommets 4 vegger, skulle deltakerne i mye større grad ut i arbeidspraksis og jobbintervjuer hos ulike arbeidsgivere, og det kunne oppleves som overveldende og føre til litt motstand fra noen.  

- I ettertid har de imidlertid sett at økt fokus på arbeidspraksis har ført til raskere progresjon i språkinnlæringa, og for noen av dem med lite skolegang fra tidligere har dette vært en bedre måte å lære norsk på. Elevene fikk god hjelp til å stå i disse prosessene, og har vært fornøyde med det. I det hele tatt er det overveiende positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere etter en innkjøringsfase, sier Cecilie Lyssand, koordinator for Introduksjonsprogrammet hos Velle Utvikling. Arbeidsgivere har også vært positive og bidratt med gode praksisplasser for språklæring. Nytt for dem, er at de også får besøk av norsklærere som er ute for å lære mer om næringslivet og tilpasse undervisninga i klasserommet bedre til deltakernes arbeidspraksis.  Mye tyder på at den tette koplingen mellom norskopplæring og arbeidspraksis raskere fører deltakerne i Introduksjonsprogrammet mye nærmere arbeidslivet. Foreløpige tall fra første halvår, viser at 22 deltakere er i jobb direkte fra Introduksjonsprogram i alt fra status som ringevikar til 100 % stilling. Hovedvekten ligger på 50 % stilling og litt over det. I tillegg har 11 personer gått over til utdanning på videregående eller høgskolenivå. Videre har hele 94 % bestått Norskprøven i vårsemesteret.

 

Vil tilby formell kompetanse

Færder kommune har skilt ut Flyktning –og innvandrertjenesten som egen virksomhet med samarbeidsavtale med NAV Færder. Dette har bidratt til at tjenesteområdet har blitt mer synlig og bedre definert, ifølge Gry Aas. Flyktningtjenesten har ansvar for Introduksjonsprogram med norsk- og samfunnskunnskapsopplæring og samarbeider tett med NAV blant annet om arbeidsretting av programmet gjennom tiltak og virkemidler i NAVs regi.

Velle Utvikling AS, NAV Færder, Flyktning –og innvandretjenesten og Tønsberg Læringssenter har etter ett år med erfaringslæring kommet fram til en tydelig fordeling av arbeidsoppgaver mot felles mål: 

  • Arbeid 
  • Formell kompetanse 
  • Oppfylle krav til permanent oppholdstillatelse: ha gjennomført norsk og samfunnskunnskapsopplæring, dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, og bestå prøve i samfunnskunnskap  

 Og det stopper ikke med dette. Introduksjonsprogrammet har en varighet på inntil to år, og det er for kort tid til å oppnå formell kompetanse for de fleste.  

- I samarbeid med og NAV, er man nå i gang med å utarbeide planer for å oppnå formell kompetanse hos deltakere i Introduksjonsprogrammet ved å kombinere dette med Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Dette er svært positivt, og bidrar til at vi kan se ting i et 4-årsperspektiv, sier Øyvind Berg, avdelingsleder hos Velle Utvikling AS. Det første fagopplæringsløpet som er klart etter denne modellen, er fagbrev som renholder for inntil 4 deltakere. Her har Velle Utvikling AS status som opplæringsbedrift i samarbeid med et renholdsfirma. Et annet løp som vurderes, er å forlenge Introduksjonsprogrammet med et 3. år, og kombinere med Jobbsjansen del C i samarbeid med Flyktningtjenesten.