Kurs om kognitive funksjonsvariabler i arbeidslivet

I samarbeid med ASVL arranger vi en rekke digitale fagkurs med Terje Wårheim. Kursene setter søkelyset på ulike psykiske og kognitive utfordringer, og hvordan vi som veiledere konkret kan jobbe med disse utfordringene i vårt daglige arbeid.

Terje Wårheim, kursholder. Foto: Privat

Terje Wårheim er kjent som en fremragende foredragsholder. Deltakere på andre kurs med Wårheim trekker særlig frem det at han formidler fagkunnskap på en måte som gjør at kunnskapen lett lar seg omsette i praksis. Wårheim er utdannet barnevernspedagog, og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med blant annet autismespekterforstyrrelser. 

Kursrekken består av sju individuelle samlinger som varer i tre timer hver. Som deltaker kan du velge om du vil delta på alle samlingene, eller bare et utvalg av dem. Vi anbefaler at du deltar på alle samlingene, siden temaene fra samling til samling bygger på hverandre. Du kan delta individuelt, eller gjennom din bedrift som kan kjøpe en gruppetilgang. 

Kursrekken er et samarbeid med ASVL, blant annet fordi kurset er like relevant for alle som jobber i forhåndsgodkjente bedrifter.

Det er mulig å delta på kursene som gruppe (bedriftspris) eller individuelt. 

Aktuelle kurs med Terje Wårheim: 

Rus problematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er sentralt å ha kjennskap til?

Rusmidler er et felt hvor «alle» mener de har nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebilde og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere, folk i helse og sosialtjenesten og i arbeidslivet som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.

Autisme – hva gjør vi for å lykkes på arbeidsplassen?

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelse for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene og deres omgivelser.

ADHD – fungering i arbeid og hva er viktig å ha kjennskap til?

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelse for symptomer og hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å tilrettelegge for mestring – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessige tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene.

Utviklingshemming og arbeid – hva er viktig å ha kjennskap til?

Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for hva disse vanskene innebærer. Hva må til for å skape stabilitet og trygghet – etablering av realistisk ambisjonsnivå, og hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak for å bedre arbeidshverdagen hos kandidater med disse vanskene og deres omgivelser.