Lyk-z - et program i livsmestring og selvledelse

I samarbeid med Lyk-z & døtre tilbyr Arbeid & Inkludering sertifiseringskurs i lyk-z- metoden FROG ONLINE IDENTITY. Metodikken er prøvd i flere medlemsbedrifter med gode resultater på å få unge tilbake til utdanning og jobb.

Lyk-z & døtre ble kåret til årets sosiale entreprenør i 2012 og har fått stor oppmerksomhet for sin metodikk for å få unge som er utenfor skole og arbeidsliv til å ta aktivt grep om eget liv.

– Det er dyptgående trening som skaper trygg selvfølelse, bevissthet rundt hvordan kommunisere med seg selv, og en forståelse i hvordan de kan ha innflytelse på eget liv. Med dette på plass blir de svært ivrige etter å komme i gang med skole og jobb.  Programmet er nøye sammensatt med elementer fra nevrofysiologi, kognitive gruppeprosesser, psykologi, ledertrening og coaching i form av strukturert workshop, og ikke minst et webbasert læringsverktøy som brukes aktivt før, mellom samlingene og etter avsluttet kurs.

Gode resultater:

Lyk-z måler overgang til skole og arbeidsliv 2 ganger årlig. I tillegg måles kursdeltakerne i starten og i slutten av alle program på flere viktige parametre ift. eget selvbilde, mestring, tilhørighet og egne følelser mm.

For årene 2014- 2016 viste lyk-z´s egne program med deltakere at mer enn 75% kommer tilbake til aktivitet med skole, utdannelse og arbeidsliv.  Den metodiske treningen har også vist å ha svært god effekt på mange psykiske helseutfordringer som mange av deltakerne sliter med. Dette til tross for at det ikke er terapi, med trening av det som er friskt og helt. Mange deltakere opplever en kraftig reduksjon i disse helseplagene eller at de blir helt borte. Vi ser at programmet fremmer en tryggere identitet, økt selvfølelse og handlekraft, som etter deltakelse gjør deltakerne bedre rustet til å mestre og tåle livet på godt og vondt.

” Vi er meget fornøyd med opplegget. Deltakere har kommet mye lengre i sin karriere kun på få dager, også personer vi har brukt mye tid på før. De får fornyet selvtillit. Vi har tro på gode resultater” sier daglig leder Steinar Karlstrøm ved Aksis AS i Alta.

– Gjennom pilotprosjekter i Alta, Oslo og Porsgrunn erfarte vi at FROG Online-konseptet lar seg adoptere av våre medlemsbedrifter og med tilsvarende gode resultater. Derfor har både vi og Lyk-z & døtre tro på at dette lar seg spre over hele landet.

 

Samfunnsøkonomisk gevinst:

Iflg. en nylig utgitt rapport fra Det Norske Veritas GL for Kronprinsparets fond publisert i mai 2017) er det svært verdifullt å skape gode endringer med barn og unge. Iflg. denne er verdien av å flytte en ungdom fra utenforskap over i et godt, aktivt og økonomisk selvstendig livsløp hele 12, 2 millioner per livsløp. Dette er ikke medregnet evt. følgekostnader som kan følge med utenforskap.  Slik som for eksempel økt brukt av ulike offentlige støtte- og helse- tjenester, eller for evt. kriminalitet og rus som kan følge med. Basert på  denne beregningen har FROG- programmet med alle gjennomførte program i Norge gitt en samfunnsøkonomisk gevinst på nærmere 2,9 milliarder for perioden 2014-2016. Minst like viktig er verdien av et godt liv for den enkelte og deres nærmeste.

 

Ha det gøy på jobb samtidig som du skaper vekst og forandring!

For å kjøre FROG ONLINE-program forutsettes det sertifisering av trenere i FROG- metodikken. lyk-z & døtre as tilbyr derfor sertifisering av ansatte i våre medlemsbedrifter via sertifiseringskurs litt utenom det vanlige. Det er mellom 10-12 deltakere per gruppe, og treningen inviterer til høy deltakelse, både mentalt og fysisk. Her får de ansatte lekt med gamle sannheter gjennom flere øvelser som er preget av lekenhet, humor og tillit.

Tør du tenke nytt?

For mer informasjon, se www.lyk-z.no

Avtale
Avtalen mellom Lyk-z & døtre og bransjeforeningen får medlemmene tilgang til på våre lukkede medlemssider.