Stort steg mot bedre karriereveiledning for utviklingshemmede

Ferskt prosjekt gir et styrket faglig grunnlag for hvordan vi kan gi like god og tilpasset karriereveiledning til utviklingshemmede jobbsøkere som til alle andre.

I et nyskapende prosjekt ledet av Paal Haavorsen fra bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO, Merethe Horgen fra ASVL, og Erik Hagaseth Haug fra Søndre Land kommune, har det blitt kastet nytt lys over karriereveiledningsmetodikk for personer med en utviklingshemming og andre former for lærevansker. Med deltakelse fra et bredt spekter av våre medlemsbedrifter og blant annet Høgskolen i Innlandet, har prosjektet utforsket og utviklet tilpassede metoder for å forbedre karriereveiledningstilbudet til denne viktige, men ofte oversette, gruppen.

Les rapporten "Karriereveiledning for alle" her 

 – På bakgrunn av rapporten har Arbeid & Inkludering, ASVL og Erik Hagaseth Haug utviklet en kursrekke som tar utgangspunkt i de innsikter og metoder en har funnet igjennom prosjektets arbeid. Det faglige grunnlaget innen karriereveiledning for personer med utviklingshemming og lærevansker i en rivende utvikling, og denne kursrekken vil gi en helt dagsaktuell oppdatering her, sier fagsjef i Arbeid & Inkludering, Christine Schaanning. 

Kom på frokostmøte 15. mai

NB! Vil du få en grundig innføring i rapporten? Sammen med ASVL inviterer til gratis og digitalt frokostmøte 15. mai kl. 09:00 – 10:30 der vi kjører en gjennomgang av rapporten og dens funn. Meld deg på her! 

Verdifulle innsikter

Prosjektet, som startet i april 2023, har vært en respons på det økende behovet for å tilby god og tilpasset karriereveiledning til alle, uavhengig av funksjonsevne. Inspirert av Norges forpliktelser under FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, har prosjektteamet arbeidet målrettet med å kartlegge og utprøve eksisterende karriereveiledningsmetoder. Målet har vært å identifisere behovet for eventuelle tilpasninger som bedre kan møte behovene til personer med utviklingshemming og lærevansker.

Med utgangspunkt i nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning har prosjektet fokusert på flere kritiske områder, inkludert etikk og egen kompetanse, kunnskapsgrunnlag, nettverk og samarbeid, samt utvikling av karrierekompetanse. Gjennom en serie av delprosjekter har det blitt frembrakt verdifulle innsikter og anbefalinger som peker på behovet for økt kunnskap, bedre verktøy og tettere samarbeid mellom ulike aktører i karriereveiledningsprosessen.

– Kursene vil være strukturerte rundt nøkkeltemaer identifisert i rapporten. Målsetningen er å finne en organisering av kursrekken som sikrer en dypere forståelse og praktisk anvendelse av metodene. Dette initiativet vil ikke bare styrke faglig utvikling innen karriereveiledning for våre målgrupper, men også støtte en bredere bevisstgjøring og anvendelse av prosjektets verdifulle funn, sier fagsjef Schaanning. 

 

imageue3f.png

Fagsjef Christine Schaanning i Arbeid & Inkludering 

 
Etikk og kvalitet i sentrum 

Et av prosjektets nøkkelfunn understreker viktigheten av etiske overveielser og personlig kompetanseutvikling for de som arbeider med karriereveiledning. Ved å anvende selvevalueringer og kollegarefleksjoner har deltakende organisasjoner kunnet øke bevisstheten om etikk og kvalitet i tjenestene de tilbyr. Videre har prosjektet belyst viktigheten av et solid kunnskapsgrunnlag, understreket behovet for systematisk forskning og evaluering av karriereveiledningstilbudet til målgruppen, og fremhevet viktigheten av brukermedvirkning i tjenesteutvikling.

En viktig anbefaling fra prosjektet er behovet for å tilpasse eksisterende karriereveiledningsverktøy og metodikker for å gjøre dem mer tilgjengelige og relevant for personer med utviklingshemming og lærevansker. Dette inkluderer både digitale og bildebaserte verktøy, samt utvikling av mer utforskende og individtilpassede tilnærminger.

Helhetlig tilnærming er viktig

Gjennom prosjektets arbeid har det blitt tydelig at vellykket arbeidsinkludering krever samarbeid og koordinering på tvers av tjenester og sektorgrenser, samt en helhetlig tilnærming som ser individets samlede livssituasjon. Prosjektet har lagt en viktig grunnstein for videre utvikling av karriereveiledningstilbudet til personer med utviklingshemming og lærevansker, og peker mot en lysere fremtid hvor inkludering og like muligheter står i fokus.

Implementeringen av prosjektets anbefalinger har potensialet til å transformere karriereveiledningstjenester, gjøre dem mer tilgjengelige og effektive for personer med utviklingshemming og lærevansker. Dette kan inkludere et større fokus på individtilpasset veiledning, bruk av tilpassede verktøy som reflekterer den virkelige arbeidsverdenen mer nøyaktig, og et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, og tjenesteleverandører.

Støttende miljø øker jobbsjansene 

Videre har prosjektet vist verdien av praktisk arbeidsutprøving og relevansen av å starte karriereveiledningsprosessen tidlig. Ved å integrere karriereutforskning og -veiledning som en del av utdanningsløpet, kan man bedre forberede individer på overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Dette er spesielt viktig for å sikre at personer med utviklingshemming og lærevansker får muligheten til å utforske sine interesser og evner i et støttende miljø, og dermed øke sjansene for å finne meningsfullt og varig arbeid.

Prosjektets samarbeidsmodell, som inkluderer et bredt spekter av deltakere fra ulike sektorer, tilbyr en verdifull modell for hvordan komplekse utfordringer kan adresseres gjennom felles innsats. Det tverrfaglige samarbeidet har ikke bare bidratt til å utvikle bedre karriereveiledningstilbud, men også til å skape en større forståelse for utfordringene og mulighetene som ligger i arbeidet med målgruppen.

Åpner for videre forskning og utvikling 

Avslutningsvis markerer prosjektet et viktig skritt mot målet om et mer inkluderende samfunn, hvor alle, uavhengig av funksjonsnivå, får støtte til å realisere sitt fulle potensial i arbeidslivet. Mens det gjenstår mye arbeid, gir prosjektets funn og anbefalinger en klar vei fremover for hvordan karriereveiledning for personer med utviklingshemming og lærevansker kan forbedres og utvides. Det er et håp at innsiktene fra dette prosjektet vil inspirere til videre innsats, forskning og utvikling på dette viktige feltet, og at det vil bidra til å åpne opp nye muligheter for en ofte oversett gruppe i samfunnet.