Ringer i Vannet: - Bærekraftig rekruttering er løsningen

Fra venstre: Anne Louise Aartun Bye (NHO), Ingvild Keller (MjøsAnker) og Fernanda Eggen (Abelia).

Flere eldre, færre i arbeid, økt digitalisering og en grønnere og mer tjenestebasert økonomi er det som venter inkluderingsbransjen i fremtiden. Vår jobb blir å rekruttere den kompetansen næringslivet vil etterspørre.

Den nasjonale KAM-konferansen for medlemsbedrifter i Ringer i Vannet-nettverket, som nylig ble avholdt digitalt med god deltakelse, la et godt bakteppe for de utfordringer som venter.

Avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye i NHO Arbeidsliv tegnet opp fire mulighetsområder for jobb- og verdiskapning: En grønnere økonomi, en mer digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer internasjonal økonomi.

Som eksempler på hva NHO kan gjøre, trakk hun frem synliggjøring av bedriftenes rolle og behov, samarbeide lokalt og sentralt om utfordringer i arbeidslivet, påvirke og samarbeide med ulike aktører, og knuse myter og bidra til holdningsendringer.

imagebnfd.png

Foto: Avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye i NHO Arbeidsliv

Flere i arbeid

Hun pekte på fem viktige områder for å mobilisere, utvikle og beholde morgendagens arbeidskraft:

*Ruste unge for arbeid

*Rekruttere og kvalifisere flere

*Redusere sykefravær og frafall

*Utvikle kompetanse

*Stimulere til flere år i arbeid

Ikke minst var flere av foredragsholderne opptatt av hvordan man kan fange opp de unge som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Blant annet ble behovet for mer yrkesrettet utdanning, tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, alternative opplæringsarenaer og tilpasset livslang læring trukket fram som viktige faktorer.

imagevlxd4.png

Foto: Ingvild Keller i MjøsAnker. 

Ingvild Keller, leder marked og forretningsutvikling i medlemsbedriften MjøsAnker på Hamar, viste i denne sammenheng til et eksempel på hvordan de rekrutterer unge uten formell kompetanse, nemlig gjennom å engasjere seg i gamingmiljøet. Ikke fordi gaming i seg selv gir formell kompetanse, men som en plattform for å komme seg videre basert på sosial trening og samhandling og problemløsing.

Kompetanseløft

Et viktig arbeid fremover vil bli å tette det flere kalte det store kompetansegapet. Stikkord her er rett kompetanse på rett sted og formalisering av kompetanse. På den ene siden fortalte Fernanda Winger Eggen, fagleder analyse i Abeila, om et stort udekket behov for kompetanse i IT-bransjen, hvor kravet til formell høyere utdannelse er stigende.

På den annen side finner vi et stort udekket behov for kompetanseheving og arbeidsforberedende trening for personer som står utenfor arbeidslivet. Her vil våre medlemsbedrifter spille en avgjørende rolle i årene som kommer.

imagelezc.png

Foto: Fernanda Winger Eggen, fagleder analyse i Abelia

Bærekraftig rekruttering

Næringslivet blir grønnere og etterstreber mer sosial bærekraft. NHO Arbeid & Inkluderings kommunikasjonssjef Modolf Moen betonet viktigheten av en begrepsbruk som speiler samfunnet.

-Da snakker vi om bærekraftig rekruttering. Det handler ikke lenger om å «strekke ut en hånd», men gjøre samfunnsansvar til en konkurransefordel. Mangelen på arbeidskraft vokser, og det kan true din bedrifts økonomiske arbeidskraft. Hvis du blir flinkere enn andre til å rekruttere kompetansen du trenger for utenforskapet, har du en sterk konkurransefordel: Da vinner du kampen om arbeidskraften, sa Moen.

Viktige premisseleverandører

Det store spørsmålet blir så hvordan våre medlemsbedrifter kan møte næringslivets behov i fremtiden og hvordan være en leverandør av morgendagens løsninger.

Arbeid &Inkluderings fagsjef Christine Schaanning la ikke skjul på at vi går inn i en usikker fremtid, men at medlemsbedriftene hver for seg og ikke minst sammen har gode muligheter til å bli en viktig premisseleverandør på dette feltet som NHO vil satse stort på.

Hun sa at inkluderingsbransjen allerede har flere tjenester, prosjekter og løsninger som kan møte morgendagens utfordringer. Ikke minst i helsesektoren kan disse bli nyttige i årene som kommer.

-Vi må binde sammen våre medlemsbedrifter innen innovative løsninger, vi må samarbeid på tvers av sektorene, og vi må være en tydelig stemme i samfunnsdebatten med sterk og tverrfaglig styrke.

-Vi er allerede en viktig premisseleverandør, og vi må samarbeide om å bli viktige også i fremtiden. Vi må finne ut hvor skoen trykker og hvilken kompetanse vi skal bruke hvor. I takt med samfunnsendringene vi ser, må vi ta høyde for at også våre arbeidssøkere er opptatt av verdimessige arbeidsplasser, det er ikke lenger bare lønn og ferie som betyr noe, sa Schaanning.

Synlighet og nettverk

Ingvild Keller i MjøsAnker understreket i sitt innlegg viktigheten av å kommunisere ut medlemsbedriftenes budskap, gjøre seg kjent i det lokale næringslivet. MjøsAnker har blant mange andre tiltak opprettet kontakt med lokale idrettslag, som har store nettverk og som således er en viktig arena for å treffe folk i næringslivet.

-Det er viktig for oss å presentere oss som en viktig samarbeidspartner på mange arenaer, og gode nettverk viser at bedriftene verdsetter vår rolle og selv tar kontakt med oss. For også bedriftene vil vinne kampen om arbeidskraften, sier Keller.