Nav kan ikke løse utenforskapet alene

Foto: Faksimile: FInansavisen

Hvis Nav stadig skal vokse, vil det svekke det fremtidsrettede arbeidet som hver dag skjer ute i inkluderingsbedriftene, skriver direktør Kenneth Stien i Finansavisen.

Av Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel

(En versjon av dette innlegget sto på trykk i Finansavisen 10. juli 2023.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå at Nav i sin egen regi skal ta over mer av oppfølgingen av mennesker utenfor arbeidslivet. Forslaget om utvidet oppfølging har nylig vært på høring. Dette arbeidet har tradisjonelt vært oppgaven til spesialiserte tiltaksleverandører. Forslaget har møtt brei motstand fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Går forslaget gjennom, vil det bremse hele inkluderingsfeltet.

Dyrere og dårligere

I 2020 evaluerte Proba samfunnsanalyse Navs forsøk med å drive tiltaket utvidet oppfølging i sin egen regi. Rapporten viser at månedsprisen i Navs regi lå 36 prosent høyere enn hvis tiltaket ble levert av eksterne inkluderingsbedrifter. Deltakerne bruker også i snitt lengre tid i tiltaket når det driftes av Nav selv. Nav prioriterte dessuten jobbsøkere som fra før hadde bedre forutsetninger for å komme i jobb, enn de jobbsøkerne som inkluderingsbedriftene hjalp. Det finnes hverken en samfunnsøkonomisk eller faglig grunn til at Nav skal utvide sitt virkeområde til å drifte tiltaket selv. 

Ideologi må ikke fortrenge fag

Enkle ideologiske løsninger bør ikke få definere fremtiden på inkluderingsfeltet. Å la det offentlige Nav overta oppgaver som eksterne kompetansemiljøer kan gjøre bedre, blir like feilslått som full konkurranseutsetting av tjenester for de mest utsatte i arbeidsmarkedet. I stedet for å ty til enøyde løsninger, bør vi spørre: Hva er det som faglig sett virker for å få de mest utsatte i jobb?

Eksperter på næringslivet

Inkluderingsbedriftenes spisskompetanse på næringslivet er et av de viktigste virkemidlene vi har for å få flere i jobb. Inkluderingsbedriftene kjenner arbeidsmarkedet inn og ut - og matcher daglig jobbsøkere og arbeidsgivere med stort hell. Deltar man i et tiltak gjennom en inkluderingsbedrift, kan man ofte også starte på en opplæring. Denne kombinasjonen skaper fotfeste i arbeidslivet.

Bukken og havresekken

For å få maks effekt ut av de 10 milliardene vi bruker på arbeidsmarkedstiltak i året, bør Nav kjøpe tiltaksplasser fra eksterne kompetansemiljøer basert på pris sett opp mot resultater. Er de som står lengst unna arbeidslivet tjent med å la Nav levere disse tjenestene til seg selv? Skal Nav både være bestiller, utfører, kontrollør og konkurrent til inkluderingsbedriftene? For få flest mulig inn i arbeid bør vi satse på inkluderingsbedriftenes spisskompetanse og flere tiltaksplasser – fremfor å la Nav ese ut.