Bedre samspill med NAV lokalt

Tverrfaglig utviklingsarbeid, effektivt samarbeid med psykologisk trygghet og kunstig intelligens står sentralt på dagsorden når vi samler faglige ledere og mellomledere på Gardermoen 26. og 27. september.

-Vårt fagområde og bransje er i en rivende utvikling. Vår styrke ligger i å tilpasse oss det som skjer rundt oss, og stadig videreutvikle våre tjenester og arbeidsformer i tråd med endrede forventninger og krav. Faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging er alle sentrale deler av fagutvikling. Derfor samler vi alle faglig ledere og mellomledere til en fysisk samling for å kunne utvikle vårt fagfelt videre sammen, sier fagsjef Christine Schaanning i Arbeid & Inkludering.  

Lenke til arrangement og påmelding!  https://www.arbeidoginkludering.no/kurs-og-arrangementer/kalender/2023/q3/samling-for-faglige-ledere-og-mellomledere/ 

imagemyimi.png

- Christine Schaanning, fagsjef i Arbeid & Inkludering

Tverrfaglig utvikling  

-Flerfaglighet og samarbeid med ulike aktører er en svært viktig del vår arbeidsform og dermed også i den faglige utviklingen. Dette ønsker vi å sette på dagsorden på vår første dag sammen. Vi begynner med NOUen "På Høy Tid" (NOU 2023:13), hvor Paal Haavorsen, som satt i Likestilling- og mangfoldsutvalget, innleder. Vi får også innlegg fra Keops og Avigo, som belyser hvordan de har samarbeidet med ulike aktører for å både kunne tilby nye tjenester og knytte tettere allianser med andre aktører innen vårt samfunnsoppdrag.  

-Vi får deretter besøk av Educational storytelling, som har laget filmen "Alt det jeg er". Under arbeidet med denne filmen så de muligheten til å knytte ulike profesjoner nærmere hverandre for å nettopp kunne bidra til tverretatlig og tverrfaglig utviklingsarbeid. De har nå laget kunnskapsreiser for flere ulike bransjer, og de har fått svært gode tilbakemeldinger blant annet på deres kunnskapsreise for NAV. Nå ønsker de å gjøre det samme for oss. I denne prosessen har også NAV koblet seg på, og målsettingen er å skape en ramme for sterkere og tettere dialog og samarbeid mellom vår bransje og NAV i alle regioner.  (Se intervju med filmregissør Tone Grønnfjord- Glenne lenger ned i saken). 

Psykologisk trygghet 

Bård Fyhn disputerte for sin PhD-grad i juni år med sin avhandling «Safe today, tomorrow, and together: A dynamic perspective on team psychological safety». Fyhn er nasjonalt ledende innen dette fagfeltet, og han kommer til oss for å fortelle om hvordan psykologisk trygghet vil gi mer effektive og nyskapende team. (Les mer om Bård Fyhn lenger ned i saken). 

Kunstig intelligens 

-Kunstig intelligens er i ferd med å åpne en helt ny verden av muligheter. Hva betyr dette for vår bransje? Hvilke muligheter kan vi identifisere, og hvilke begrensninger og forbehold bør vi ta? Vi får høre innlegg fra Bragd Kompetanse og Blå Kors Arbeid og inkludering som har utforsket bruken av kunstig intelligens i sitt arbeid. Sammen drøfter vi hva kunstig intelligens vil innebære for oss, og de menneskene vi skal bistå på veien til å få og beholde en jobb, sier Christine Schaanning.  

imageru2b.png

- Tone Grøttjord-Glennes, filmskaper

En mening med livet 

Samlingens første dag vil i stor grad bli viet regissør Tone Grøttjord-Glennes film «Alt det jeg er», en film om Emilies vonde barndom og hennes vei for å finne en mening med livet. (Se faktaboks under). Filmen danner utgangspunktet for kunnskapsreisen Gode brukermøter og kollegaveiledning. Sammen med Gunnar Rømuld fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sissel irene Hauge fra Lisand vil hun presentere filmen og utviklingen av kunnskapsreisene under samlingen. 

«Alt det jeg er».

Filmen handler om Emilie, som ble utsatt for seksuelle overgrep av stefar. Da hun varslet som 12-åring ble stefaren fengslet og Emilie flyttet i fosterhjem. Når Emilie fyller 18 år, ringer mor og spør om Emilie vil flytte hjem igjen. Vi følger Emilie som vender tilbake og som strever med å finne sin plass både hjemme og i samfunnet. Gjennom NAV-systemet kommer vi tett på hennes relasjon til Nanna fra tiltaksarrangøren Fønix. 

-Jeg tror at film har en enorm kraft til å åpne opp for vanskelige tema, gi refleksjoner og kunnskap, sier Tone Grønnjord-Glenne.  

-Med dette som utgangspunkt ønsket jeg å bruke filmen til å skape endring, til å gi kunnskap til ulike tjenester. Vi har derfor utviklet en metode for digital læring hvor vi kombinerer filmen «Alt det jeg er» og Emilies historie fra virkeligheten med fagkunnskap, skreddersydd for de ulike tjenestene. Til nå har vi laget fire kunnskapsreiser for; lærere, barnehageansatte, tannhelsepersonell og NAV-ansatte, sier hun. 

Gode eksempler 

Lærere og barnehageansatte lærer om vold og seksuelle overgrep, tannhelsepersonell lærer om det og om traumesensitiv tannbehandling, mens NAVs kunnskapsreise handler om gode brukermøter og kollegaveiledning. Per i dag har over 10.000 NAV-ansatte sett filmen og gjennomført kunnskapsreisen Gode brukermøter og kollegaveiledning. 

Se mer info her: https://educationalstorytelling.com/no/est-nav 

-Som man kan se i filmen, jobber NAV og tiltaksbedriften Fønix veldig tett med Emilie. Både NAV i Sandefjord og Fønix var tydelige på at filmen inneholder mange gode eksempler på hvordan det kan være å møte systemet, og at systemet har noe å lære av Emilie.  

-Stemmen til Emilie har nådd så og si alle i NAV, og det er vi stolte av. Samtidig tenker vi at det er så utrolig viktig at kunnskapen fra kunnskapsreisen også når de som er aller nærmest brukerne, og det er jo ofte tiltaksarrangørene. Vi ønsker å spisse og tilrettelegge kunnskapsreisen fra NAV, slik at den passer perfekt for tiltaksarrangører. Vi har derfor satt ned en arbeidsgruppe som skal hjelpe oss med det. Der sitter representanter fra både NAV, tiltaksbedrifter i ulike størrelser, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeid & Inkludering.  

Utfordrende samarbeid 

-Mange av kapitlene i kunnskapsreisen vi har laget for NAV passer godt også for tiltaksarrangører, andre kapitler er mindre relevante og noen kapitler må lages fra bunnen. Et av målene er å bidra til å løfte frem de utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom NAV og tiltaksarrangør, bidra til å skape et rom for dialog, refleksjon og avklaringer. Vi ønsker derfor blant annet å lage et kapittel som handler spesifikt om dette, og som skal brukes av både tiltaksarrangør og NAV, slik at begge parter kan reflektere rundt egen og den andres rolle. Kanskje vi kunne laget et kapittel som tiltaksarrangører og NAV fysisk satt sammen og gjennomførte?  

- Vi tenker dette er helt nødvendig dersom vi skal lage innhold som er relevant. Hva tenker dere er viktig å få med når vi skal skape innhold som skal bidra til enda bedre samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangør? Og hvordan skal vi lage en struktur på innholdet som gjør at det faktisk blir tatt i bruk?  

-Dette vil vi gjerne drøfte med dere som kjenner arbeidshverdagen og dets utfordringer aller best. Vi vet at implementering er nøkkelen til alt, sier Tone Grøttjord-Glenne. 

imagefu7h.png

- Bård Fyhn, PhD

Psykologisk trygghet 

Bård Fyhns doktorgrad handler om psykologisk trygghet i team. Han har over tid fulgt flere team i offentlig og private virksomheter, og mener graden av den psykologiske tryggheten kan forklare hvor effektivt et team er.  

I et tidligere intervju med NAVs Idébanken sier han at et team er dynamisk, at trygghet kan oppleves ulikt av individene innen ett og samme team, og at trygghet kan oppleves ulikt over tid.  

-Psykologisk trygghet stikker dypere enn teamsammensetningen. Det handler om relasjoner, og hvordan vi snakker sammen og behandler hverandre, om kulturen vi bygger og om normene vi setter. Det handler om at vi vil hverandre vel, sier Fyhn. 

Fyhn sier at team settes sammen for å oppnå mer enn man ville gjort hver for seg, altså effektivisere arbeidet. Ved å bygge på hverandres kompetanse og innspill, oppnår man en synergi som gir merverdi. Skal man få til det, må alle føle psykologisk trygget, sier han. 

Hva er så psykologisk trygghet? Ifølge Fyhn innebærer det å føle seg fri til å si det en mener og å tørre å ta den sosiale risikoen samarbeid kan medføre. Det handler om å tro at den andre vil deg vel og ikke vi gjøre narr av deg som du sier eller gjør noe dumt. 

I intervjuet sier han også at teammedlemmene må by på seg selv. De må formidle hva som motiverer dem og hvordan de liker å jobbe, fremstå ekte og vise seg sårbare. 

Og legger til: Ledere må legge til rette og sette av tid til at teamet kan bygge relasjoner og avklare rollene sine, et aspekt han vil gå nærmere inn på under samlingen på Gardermoen. 

Du kan lese hele intervjuet på Psykologisk trygghet kan gjøre team mer effektive - Idébanken (idebanken.org)