Telemarkforsking - Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

  • Publikasjonsnr. 552 – 2020
  • ISBN: 978-82-336-0339-7

Telemarkforskning fikk oppdraget fra Arbeid- og sosialdepartementet med å evaluere dette forsøket med kommunalt ansvar for VTA-tiltaket. Seks kommuner har vært involvert fra 2018 og forsøket er nå utvidet med ett år, dvs. ut 2021. De aktuelle kommunene er Ullensaker, Skedsmo (nå Lillestrøm), Oslo, Stavanger, Fjell (nå Øygarden) og Indre Fosen.

Rapporten framhever to hovedkonklusjoner:

  • Forsøkene framstår som noe dyrere enn i ordinære tiltaksbedrifter. Det skyldes at de VTA-ansatte i forsøkene har langt lavere stillingsbrøker.
  • Det er kvalitetsforskjeller mellom forsøkene og de ordinære tiltaksbedriftene som har bedre erfaringsbasert kompetanse når det gjelder å tilpasse de aktuelle målgruppenes arbeidsevne mv. til passende arbeid. De har også mer omfattende og systematisk kartlegging samt større bredde i arbeidsoppgavene og større muligheter for varierte oppgaver, herunder muligheter for hospiteringer i andre ordinære virksomheter. De ordinære tiltaksbedriftene gir også et bedre tilbud om formell kvalifisering.
     

Telemarksforskning presiserer at de to hovedkonklusjonene må sees i sammenheng med at forsøkene langt på vei har bygd opp en ny tjeneste i løpet av forsøksperioden og de mener at forsøkene har oppnådd resultater i tråd med forventningene. Særlig trekker de fram at tre kommuner har fått til et tett samarbeid med dagsentervirksomhetene som har ført til mer fleksible overganger mellom dagsentre og VTA-tiltaket.