Resultater av oppfølgingstiltak, delrapport 1

Rapporten fra Proba av det anbudsutsatte Oppfølgingstiltaket, viser at tiltaket er effektivt på å få flere i jobb. Ikke minst trekkes det fram som sentralt at Navs tette oppfølging av leverandørene er et suksesskriterium. Men samtidig viser den at personer med nedsatt arbeidsevne fortrenges i større grad, enn hva tilfellet var med tilsvarende tiltak før de ble anbudsutsatt. Tilbudene blir i stedet rettet inn mot grupper som er lettere å få jobb.

Arbeid & Inkludering mener derfor det er behov for at målrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne styrkes. Arbeidsforberedende Trening (AFT) gir sømløs og tett oppfølging på vei til jobb, og er beregnet på personer med særlige yrkesmessige utfordringer. Tiltaket gir mulighet for kompetanseheving, mestring og arbeidstrening i ordinært arbeidsliv. Denne tiltaksvarianten må styrkes.

Les også våre kommentarer i Velferd