NIFU rapport: «… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019

Rapporten konkluderer vedr. Spesialundervisning for lærekandidater:
  • Grunnlaget for enkeltvedtak om spesialundervisning er en sakkyndig vurdering fra PPT
  • Diagnoseeksempler er: Lettere psykisk utviklingshemming, ME, ADHD, ADD, konsentrasjonsvansker, sosial angst, autisme og asbergers
  • 80% har opplæringen sin internt i tiltaksbedrifter for VTA, 20% helt eller delvis i ordinære bedrifter
  • Kandidatene opplever mestring, utvikling og sosial vekst
  • Kandidatene har reelle læreplanmål hentet fra læreplanverket, både generell del og fagplanene
  • 30% av de intervjuede er kandidater for ordinært arbeidsliv

 Denne rapporten dokumentert at spesialundervisning for lærekandidater fungerer godt for ungdommene i målgruppen og at det bør vurderes om dette kan ha overføringsverdi til resten av landet.