Innhold

Broen til arbeid bygges fra to sider

#005

Foto: Grim Evensen, Bonanza Oslo

Å styrke den enkeltes muligheter til jobb og bedriftenes vilje til å rekruttere er kjernen i moderne attføringsmetodikk. Like viktig som tett oppfølging av den enkelte er det å ta utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft. Flere kommer i varig jobb. Dette er veien å gå for å lykkes med den store inkluderingsdugnaden.

I Norge bor det det 5,2 millioner mennesker. Omtrent halvparten er i jobb. Andelen alderspensjonister vil øke kraftig i årene som kommer og vi vil risikere at andelen som er i jobb synker. Det kan bli utfordrende for velferdsstaten. Derfor er det helt nødvendig at vi greier å mobilisere flere i arbeid.

Den strukturelle utfordringen:
 • På sikt vil mangel på arbeidskraft være Norges strukturelle utfordring. Det skyldes hovedsakelig eldrebølgen og den massive "marsjen" ut av arbeidslivet den representerer. Perspektivmeldingen oppsummerer med at enten må flere i jobb eller så må vi jobbe lenger hvis velferden skal opprettholdes.
 • Mens det var i overkant av 600.000 alderspensjonister i 2010, vil det være over 1.000.000 alderspensjonister i år 2020. Nettovekst i antallet personer som mottar folketrygd er ca 25.000 i året.
 • Demografien er en utfordring Norge deler med resten av Europa – hvor man også opplever stadig sterkere mangel på arbeidskraft. Det betyr at arbeidsinnvandring for å løse arbeidskraftspørsmålet ikke er en realistisk løsning framover.
Arbeidsledigheten og antallet utenfor arbeidslivet   
 • Til sammen er ca 70.000 personer registrert som helt arbeidsledige. I løpet av 2016 var over 300.000 arbeidstakere innom Nav som arbeidsledige og søkte om dagpenger, mens til enhver tid var ikke ledigheten mer enn ca. 70.000 personer. Det betyr at de fleste kommer seg raskt ut i jobb igjen.  
 • Antall mennesker som står utenfor arbeidslivet av helsemessige årsaker er i underkant av 600.000 fordelt på uføretrygd, nedsatt arbeidsevne og sykemeldte.
 • Antall personer med nedsatt arbeidsevne er ca 200.000 i Norge ifølge Nav. Det er 58.000 tiltaksplasser for gruppen. Det er anslagsvis 60.000 mennesker som står i kø for arbeidsmarkedstiltak.
 • Ventetiden for å komme i arbeidsrettet tiltak for gruppen nedsatt arbeidsevne er 384 dager ifølge statsbudsjettet.
Den store muligheten
 • På vei inn i en høykonjunktur med økende behov for arbeidskraft har vi en unik sjanse til å mobilisere flere av dem som uavhengig av konjunkturer står utenfor arbeidsmarkedet. Når behovet for arbeidskraft øker, vil også mulighetene for å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb øke. Skal vi opprettholde morgendagens velferd og bedriftenes konkurransekraft betinger det at vi i større grad lykkes å ta i bruk denne arbeidskraftreserven.
 • Derfor er det viktig å sende sterke signaler til personer med nedsatt arbeidsevne gjennom opptrapping i antall tiltaksplasser.
 • Vi har et dynamisk arbeidsmarked med flere enn 600.000 jobbytter i Norge. 280.000 av disse jobbene ble lyst ledig offentlig. Anslagsvis 50% av jobbene rekrutteres gjennom kanaler som ikke er offentlige . I tillegg til intern rekruttering, eget nettverk og at personen som ble rekruttert selv tok kontakt, inkluderer dette også bruk av bemanningsbyrå og bruk av CV-databaser på internett.
 • Personer som har stått lenge utenfor arbeidsmarkedet mangler ofte det nettverket som er så viktig for å få jobb i Norge. Gjennom målrettede arbeidsmarkedstiltak får man skreddersydd veiledning, kompetanseheving og oppfølging i ordinært arbeidsliv for å kunne få og beholde en jobb.

 

Ringer i Vannet – et konkret svar hvor samfunnets, individets og næringslivets behov møtes
 • Et prosjekt som ble igangsatt av NHO i 2012. Målet er å få folk ut i ordinær jobb i NHOs medlemsbedrifter.
 • Prosjektet er innrettet slik at næringslivets behov for arbeidskraft knyttes opp mot kandidatens kompetanse og egenskaper.
 • Rundt 1900 NHO-bedrifter er nå «Ringer i vannet»-bedrifter.
 • Mange formidles til ordinært arbeid hvert år gjennom denne formidlingsmetodikken. I 2017 fikk arbeid og inkluderingsbedriftene 9000 i jobb.

I Ringer i Vannet starter man med bedriftenes behov og lager rekrutteringsavtaler. Dette innebærer at man kartlegger bedriftene og driver en omfattende research om hva slags ansettelsesbehov bedriften har, også på lengre sikt. Bedriften på sin side signaliserer gjennom dette en positiv vilje til å ansette personer som har vært på utsiden av arbeidsmarkedet.

Arbeid- og inkluderingsbedriften som kjenner sine deltakere gjennom omfattende kartlegging av interesser og muligheter kan da lete i sin egen "portefølje", eller man kan målrette opplæringen av en person slik at det matcher arbeidsgiverens behov lengre fram i tid.

Ringer i Vannet er forbeholdt personer med nedsatt arbeidsevne og som har hatt utfordringer med å komme i jobb på grunn av sykdom, skade eller andre utfordringer. Dette er deltakere på arbeidsmarkedstiltak som blir henvist til en arbeid- og inkluderingsbedrift fra Nav.

Evalueringer av Ringer i Vannet viser at metodikken fører til varige ansettelser, fordi man i stor grad treffer bedriftenes behov.