Innhold

Grønt arbeid

NAV har satsing og fokus på arbeid og psykisk helse. Et av de viktige virkemidlene er arbeidsrettede tiltak på gård. Her spiller arbeidsinkluderingsbedrifter en viktig rolle for å følge opp deltakerne.

Grønt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak for personer med psykiske helseproblemer og rusrelatert problematikk. 

Tiltaket er basert på et formelt samarbeid der Arbeid & Inkludering- og vekstbedrifter er tiltaksarrangør godkjent av NAV, mens gårdbrukeren er underleverandør med avtale med tiltaksarrangør og står for daglig drift og oppfølging av deltakerne.

Viktige stikkord er:

  • allsidige og praktiske arbeidsoppgaver
  • nær kontakt med ordinær virksomhet
  • stell og omsorg for dyr og planter
  • fleksibilitet og individuell tilpassing
  • fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og psykisk vekst
  • meningsfylt, mangfoldig og fleksibelt
Gårdene

I løpet av de siste ti-femten årene har flere gårdbrukere satset på å utvikle tilrettelagte tilbud som tar utgangspunkt i gårdens ressurser. Gårdbrukeren har selv en sentral plass som arbeidsleder eller praksislærer. Det finnes i Norge i dag ca. 200 tiltak på gårdsbruk – med et bredt spekter av driftsformer – for personer med psykiske helseproblemer.

De aktuelle gårdene har relativt allsidig gårdsdrift. Utover tradisjonell gårdsdrift er gården også et utgangspunkt for annen næringsvirksomhet som gårdsbutikk/kafé, videreforedling av naturprodukter og grønne tjenester. Nettopp dette mangfoldet kan gi allsidig arbeidstrening i et alternativt miljø. Brukerne er tett på ordinær virksomhet. Oppgavene oppleves som meningsfylte og samtidig er de godt egnet for individuell tilpassing. Arbeidssituasjonen kan tilpasses den enkelte brukers varierende ønsker, behov og funksjonsevne.

Styringsdokumenter

Det er kravspesifikasjonen for AFT som ligger til grunn for innhold i tiltaket, og utgjør styringsdokumenter sammen med veileder og avtalemal fra Arbeids og Velferdsdirektoratet.  Avtalemalen regulerer forholdet mellom NAV, tiltaksarrangør og underleverandør.

Avtalemal og veileder finner du under vår lukkede medlemssider.

Mer informasjon om Grønt arbeid finner du på Metmerk sine nettsider