Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud for personer som mottar 100 prosent uføretrygd. Arbeidet kan foregå internt i en arbeids- og inkluderingsbedrift eller hos en ordinær arbeidsgiver. Arbeidsforholdet og oppgavene tilpasses den enkelte.

Mange av våre medlemsbedrifter tilbyr arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Tiltaket er rettet mot personer som mottar uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet. Det foregår ved at jobbkandidaten som oppfyller vilkårene for tiltaket VTA er ansatt i den aktuelle Arbeid & Inkludering-bedriften. 

Denne arbeidsformen kan kombineres med hospitering hos en arbeidsgiver i det ordinære arbeidslivet. Ved en slik ordning kan den VTA-ansatte arbeide inntil 50 prosent i hospiteringsbedriften. Søknad til Nav om dette, samt all oppfølging gjøres av Arbeid & Inkludering-bedriften. Den ansatte får betalt vanlig uføretrygd, pluss en bonuslønn fra Arbeid & Inkludering-bedriften. Det vil si lønn som kommer på toppen av uføretrygden uten at noe av den bortfaller. Lønnen for VTA-ansatte reguleres i henhold til tariff som er forhandlet frem mellom Fellesforbundet i LO og NHO Service og Handel som en del av AIB-overenskomsten.

Verdifullt for samfunnet og den enkelte

Ved hospitering skal det inngås en skriftlig avtale mellom tre parter; Arbeid & Inkludering-bedriften, tiltaksdeltakeren og den ordinære arbeidsplassen som åpner opp for hospitering. Tiltaksdeltakeren er hele tiden ansatt i Arbeid & Inkludering-bedriften, også når deltakeren er ute og arbeider (hospiterer) i en ekstern bedrift.

Gjennom et samarbeid med en Arbeid & Inkludering-bedrift, kan bedrifter oppnå en smidig og effektiv inkluderingsprosess med minimalt av risiko for arbeidsgiver. Det er fordi Arbeid & Inkludering-bedriften er trent i å veilede kandidatene inn i en hospiteringsbedrift på en måte som passer både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Å inkludere VTA-ansatte styrker bedriftenes omdømme

Å inkludere deltakere fra Varig tilrettelagt arbeid, gir næringslivet gode muligheter for mangfold i arbeidsstokken. Det viser også engasjement for sosialt ansvar, noe som kan styrke bedriftens omdømme og tiltrekke seg kvalifiserte kandidater. VTA er svært viktig for de ansatte med nedsatt arbeidsevne. I tillegg vil det å satse på VTA, gi flere fordeler for samfunnet både på sosiale, økonomiske og helsemessige områder. Samlet sett bidrar VTA til å skape et mer inkluderende og rettferdig samfunn ved å gi personer med nedsatt arbeidsevne mulighet til meningsfullt arbeid, personlig utvikling og deltakelse i samfunnet.

Om tiltaket VTA

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til personer som mottar 100 prosent uføretrygd.
  • Personer som er i tiltaket VTA ansettes hos en tiltaksarrangør. Våre medlemsbedrifter er tiltaksarrangører, og kan ansette personer i VTA. 
  • I tillegg kan VTA-ansatte hospitere i en ordinær bedrift, men de er fortsatt ansatt i tiltaksbedriften.
  • Ved hospiteriing skrives det en avtale mellom den VTA-ansatte, hospiteringsbedrift og tiltaksarrangør.
  • VTA-ansatte kan motta en bonuslønn etter tariff, uten å miste uføretrygden. Tariffavtalen er fremforhandlet av Fellesforbundet i LO og NHO Service og Handel. Arbeid & Inkludering er en av seks bransjeforeninger i NHO Service og Handel.

Slik lykkes vårt medlem Asker produkt med VTA

Asker Produkt legger vekt på å gi en verdig utdanning som åpner dører til arbeid for alle. Det gjør de gjennom godt samarbeid med arbeidsgivere, og ved å tilby sine VTA-ansatte fagopplæring fra dyktige fagfolk.