Arbeid & Inkludering med innspill til stortingsmelding om arbeidsmarkedstiltak

Direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien (t.v.) overrakte en rekke innspill til statssekretær Per Olav Hopsø (t.h.) i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om arbeidsmarkedstiltak.

Nylig ble det avholdt et innspillsmøte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om arbeidsmarkedstiltak. Arbeid & Inkludering spilte inn sentrale synspunkter og erfaringer fra våre medlemsbedrifter.

Invitasjonen til møtet la vekt på behovet for å få flere i arbeid og adressere de store samfunnsutfordringene knyttet til arbeidsledighet og utenforskap. Spørsmål om rammebetingelser for tiltaksleverandører, samarbeid med NAV, behovet for nye tiltak og ordninger, samt hvilke grupper som trenger økt oppmerksomhet i arbeidsmarkedspolitikken, var blant temaene som ble løftet frem.

I møtet deltok direktør Kenneth Stien fra Arbeid & Inkludering, som fremmet organisasjonens innspill og anbefalinger basert på deres erfaringer og kunnskap om arbeidsmarkedet. Stien poengterte viktigheten av å styrke arbeidsmarkedstiltakene for å inkludere flere i arbeidslivet. Statssekretær Per Olav Hopsø noterte seg innspillene fra bransjeforeningen.

Statssekretær Per Olav Hopsø er for øvrig en av innlederne på Fagkonferansen 2024! Les mer om Fagkonferansen her.

Styrking av arbeidsmarkedstiltakene

- Det er avgjørende at den kommende stortingsmeldingen legger til rette for en mer effektiv og inkluderende arbeidsmarkedspolitikk. Vi må sikre at tiltakene treffer målgruppen på en treffsikker måte og bidrar til å redusere antall personer utenfor arbeidslivet, sa Stien i møtet. 

Han la også vekt på behovet for å øke ressursene til arbeidsmarkedstiltakene og sikre bedre oppfølging av deltakerne:

- Vi ser et behov for økte ressurser til arbeidsmarkedstiltakene for å kunne gi bedre oppfølging og tilrettelegging for deltakerne. Det er viktig at tiltakene er individuelt tilpasset og gir den nødvendige støtten for å komme tilbake i arbeid, tilføyde han. 

Konkrete innspill og anbefalinger

Arbeid & Inkludering tok med seg konkrete innspill og anbefalinger til møtet. Blant disse var forslag om å styrke den samlede tiltaksinnsatsen, målrette tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne, og øke antall plasser i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Arbeid & Inkludering fremmet også forslag om en bedre organisering av tiltaksaktiviteten, og understreket viktigheten av av rammevilkår som legger til rette for at våre bedrifter opprettholder kompetansen som trengs for å lykkes med arbeidsinkludering.

Mottakelse av innspillene

Innspillene fra Arbeid & Inkludering ble møtt med interesse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som forsikret om at de vil bli grundig vurdert i utformingen av den kommende stortingsmeldingen om arbeidsmarkedstiltak. Dette viser at det er en vilje fra myndighetenes side til å lytte til forslagene fra relevante aktører i utformingen av arbeidsmarkedspolitikken fremover. 

- Med bakgrunn i denne formen for dialog og samarbeid håper Arbeid & Inkludering på at den kommende stortingsmeldingen på en helhetlig måte adresserer utfordringene knyttet til arbeidsledighet og utenforskap. Målsetningen må være å skape en enda mer inkluderende og bærekraftig arbeidsmarkedspolitikk, sier direktør Kenneth Stien.