Utvalg: - Gi tilskudd til arbeidsgivere som vil re-designe jobber

Illustrasjonsbilde. Mann i rullestol på arbeidsplass.

2. mai lanserte Mangfolds- og likestillingsutvalget sin NOU "På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter".

– Hvis tiltakene som Likestillings- og mangfoldsutvalget foreslår blir gjennomført, blir det både en seier for inkludering av mennesker med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet og et samfunnsøkonomisk løft for landet, sier direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien.

Denne uken la utvalget for likestilling og mangfold frem sin rapport – NOU 2023:13: «På høy tid» Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering har deltatt med en representant i utvalget, seniorrådgiver Paal Haavorsen. På et seminar 4. mai presenterte utvalgsleder Kristian Bogen og Haavorsen et utvalg av de forslagene til tiltak som i størst grad berører arbeidsinkluderingsfeltet, blant annet disse: 

  • 1000 VTA-plasser årlig til behovet er dekket.
  • AFT-plasser må økes til behovet er dekket.
  • Helt Med-modellen må bli et nasjonalt tilbud med ambisjon om full dekning innen 5 år.
  • Innføre tilskuddsordning til arbeidsgivere for å re-designe arbeidsoppgaver.
  • Utprøving av tverretatlig/faglig samarbeid i kommunene etter modell fra blant andre arbeid- og inkluderingsbedriften Keops.
  • 5% av nyansatte skal være funksjonshindret i statlige virksomheter. Dette må også utvides til kommune og fylkeskommune
  • Erstatte begrepet «funksjonshemmet» med «funksjonshindret»

AFT fremheves

- Vi merker oss at utvalget velger å fremheve AFT som et spesialisert og særlig viktig tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Vår erfaring er at AFT er i ferd med å bli det viktigste tiltaket som kan forhindre at unge med sammensatte utfordringer havner på uføretrygd i stedet for i arbeid, tilføyer direktøren.

- Vi synes også at utvalgets forslag med å gi offentlige tilskudd til arbeidsgivere som vil inkludere gjennom redesign av arbeidsoppgaver er veldig spennende. Dette kan bidra til å lage arbeidsplasser som er bedre tilpasset mennesker med funksjonshindringer, sier Stien.  

- Mange er avhengige av arbeidsmarkedstiltak

Utvalgsmedlem Haavorsen trekker særlig frem de utviklingshemmede som en gruppe som er særlig marginalisert.  

- Når det gjelder de som har en utviklingshemming, så er kun 25 prosent av disse i arbeid. Nesten alle av disse er i VTA eller VTO, og er helt avhengige av et arbeidsmarkedstiltak for å komme i jobb. Målet må derfor være å sørge for at alle utviklingshemmede som ønsker å jobbe får et arbeidstilbud gjennom et arbeidsmarkedstiltak, sa han.  

Samfunnsøkonomisk gevinst

Haavorsen trakk også frem den store samfunnsøkonomiske betydningen ved bedre integrering av alle grupper i arbeidslivet.

- I forbindelse med Likestillings- og mangfoldsutvalgets rapportlansering har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet beregnet de samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse. Rapporten viser at en 15 prosents økning i sysselsettingsraten blant funksjonshemmede vil medføre at 20 000 personer kommer i jobb. Over ti år vil det gi en gevinst på 1,3 millioner per person som kommer i arbeid, en samlet samfunnsøkonomisk gevinst på 26,7 milliarder og et netto overskudd på 16,1 milliarder for det offentlige, forklarte Haavorsen.

Her kan du lese hele NOU-en fra Likestillings- og mangfoldsutvalget

Her kan du lese rapporten om samfunnsøkonomisk gevinst fra Arbeidsforskningsinstituttet