- Lønnstilskudd og AFT er for to helt ulike målgrupper

- Er det noe alle som kjenner godt til arbeidsmarkedstiltak burde enes om, så er det dette: Midlertidig lønnstilskudd og Arbeidsforberedende trening er som epler og pærer, sier direktør Kenneth Stien om den nye Oslo Economics-rapporten.

Mens midlertidig lønnstilskudd kan egne seg for de som står nærmere arbeidslivet, er AFT det soleklart mest effektive tiltaket for de som står lengre unna. Det slår Arbeid & Inkluderings leder fast. 

- På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med forskere på Frischsenteret lagt frem en overordnet evaluering av arbeidsmarkedstiltak med særlig vekt på samfunnsøkonomisk nytte. Vi har lest rapporten med interesse, sier direktør Kenneth Stien.

- Undrer oss 


- Det gleder oss i og for seg at arbeidsmarkedstiltakene viser gjennomgående god samfunnsøkonomisk nytte. Vi undrer oss imidlertid over oss at tiltaket midlertidig lønnstilskudd hauses opp fremfor tiltak for de mer sårbare i arbeidsmarkedet, som Arbeidsforberedende trening, fortsetter Stien og tilføyer:

- Disse to tiltakene er ikke sammenlignbare i det hele tatt. Som nevnt: Midlertidig lønnstilskudd tilbys folk som står forholdsvis nær arbeidslivet, mens AFT tilbys folk med store og sammensatte bistandsbehov.

Heterogenitet kjennetegner AFT-erne 


At rapportens funn omkring AFT må tolkes med varsomhet, er heldigvis forskerne selv de første til å innrømme, påpeker direktøren.

- Forskerne er åpne på at de kanskje ikke har klart å kontrollere for det de kaller “uobservert heterogenitet” hos AFT-deltakerne. Det er veldig synd, fordi det er nettopp her nøkkelen til å forstå AFT-deltakerne ligger.

Personer med nedsatt arbeidsevne ikke er en homogen gruppe, understreker Stien.

- Tvert imot er gruppen svært sammensatt, med til dels store utfordringer som gjerne ligger under overflaten. Mange AFT-deltakere har utfordringer som ikke lar seg observere på en armlengdes avstand. Utfordringer som likevel kan ha enorm påvirkning på mulighetene for å komme i jobb.

- Mer uføretrygd er i alle fall ulønnsomt


Slik Arbeid & Inkludering ser det, er AFT uten tvil det tiltaket det må satses på når det gjelder de mest sårbare gruppene, sier direktør Stien.

- Den faktiske samfunnsøkonomiske gevinsten av å få de mest sårbare deltakerne i jobb er spesielt stor fordi alternativet i praksis for mange av disse er uføretrygd. Og økt bruk av uføretrygd vil aldri bli lønnsomt, uansett hvilke samfunnsøkonomiske regnestykker man legger til grunn.

Her kan du lese rapporten "Effekter av arbeidsmarkedstiltak" fra Oslo Economics: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f65c0c5fc1e044b1a9daded1c5817fb8/rapport-effekter-av-arbeidsmarkedstiltak.pdf