På årets AFT-dag fikk deltakerne inspirasjon til hvordan de i større grad kan rette fokus mot opplæring og utdanning i AFT-tiltaket for unge. Det vil være en viktig del av veien mot økt jobbfastholdelse.

Temaet for årets AFT-dag var unge tiltaksdeltakere, og hvordan bransjen kan ta nyskapende grep for at denne målgruppen skal lykkes i tiltaket. Konferansen ble arrangert i samarbeid med ASVL. og trakk totalt flere hundre deltakere fysisk og digitalt.

Gunnar Rømuld, ansvarlig for arbeidsmarkedstiltak i Nav, var klar på hva hans viktigste budskap var: 

- Dersom deltakeren greier å starte veien mot et fagbrev eller et kompetansebevis mens vedkommende er i AFT-tiltaket, har jeg tro på at det vil skape best resultater for deltakeren på sikt, sa han. 

Rømuld understreket at hele arbeidsinkluderingsfeltet står midt i et paradigmeskifte, der økt jobbfastholdelse og stabil tilknytning til arbeidslivet blir et viktigere mål enn å få folk raskest mulig ut i arbeid. For å nå målet om økt jobbfastholdelse blir opplæring og utdanning sentralt, poengterte Rømuld.

- Bruk arbeidstreningen klokt

- Husk at et fagopplæringsløp kan starte allerede med arbeidstrening i AFT, for eksempel ved at man bygger innholdet i arbeidstreningen på læreplanmålene i skolen. Bransjen står i en posisjon til å kunne bygge en trygg bro for deltakerne inn i fagopplæring. En vei å gå er å legge opp arbeidstreningen slik at deltakerne kan gå godkjent oppgaver de allerede har utført i tiltaket når de skal inn i formelt fagopplæringsløp, sa Nav-representanten.

- På grunn av dette blir det viktig å ha god kjennskap til realkompetansevurdering, og dette vil stå sentralt for alle inkluderingsbedrifter fremover, sa Rømuld, før han gav sin siste appell:  

- Skaff dere en god oversikt over opplæringstilbudet lokalt og gå i dialog med oss i Nav om å finne de gode løsningene for den enkelte deltaker. 

Rømuld var også tydelig på at deler av rammene for AFT-tiltaket ikke fungerer optimalt. 

– Kravet om at deltakerne må avslutte i AFT når de mottar lønn er svært uheldig. Vi må finne løsninger for videre oppfølging av deltakerne etter endt tiltaksløp. 

Gode på karriereveiledning – stort potensiale innen opplæring

På konferansen fikk deltakerne bli kjent med en rekke medlemsbedrifter og andre aktører som har lykkes med å utvikle gode AFT-tiltak for unge deltakere.

- Kvalitetsevalueringer av AFT-tiltaket viser at de delene som går på karriereveiledning, avklaring og arbeidstrening fungerer bra. Det som handler om å gi opplæring tilknyttet arbeidstreningen er mindre utviklet, sa Cecilie Dalen Møll og Dominika Anna Borowska fra NAV Tiltak Oslo.

Utdanningsetaten i Oslo fulgte på sin side opp med å redegjøre for de nye mulighetene som fullføringsreformen vil legge opp til. De trakk blant annet frem det positive i at det nå blir økt bruk av modulbasert utdanning – og at fullføringsretten utvides også til å gjelde eldre elever. I sitt innlegg understreket de viktigheten av at utdanning får en mer fremtredende plass i tiltaket.

Store deler av konferansen var også viet til spennende eksempler fra inkluderingsbedriftene selv på hvordan de legger opp AFT-tiltaket for unge deltakere. 

Follo Futura tilbyr deltakerne «AFT-pause»

Follo Futura har sammen med Nav lokalt utfordret rammene for selve tiltaket, med det mål å kunne gi deltakerne enda bedre oppfølging. Hos Follo Futura får deltakerne anledning til å sette tiltaksløpet på pause, hvis de for eksempel skal inn i behandling eller blir sykemeldte, fremfor å måtte avslutte tiltaket og søke seg inn på nytt. Inkluderingsbedriften får også anledning til å følge opp deltakerne i 3 måneder etter endt formidling til jobb eller utdanning.

Nordtro og Bragd går for gruppetrygghet

Nordtro har vektlagt tett samarbeid med Nav og et gruppebasert tilbud for de unge AFT-deltakerne.  Et trygt miljø, fysisk nærvær og det å kommunisere at man har tro på deltakerne er blant hovedelementene i deres oppfølging av unge.

- For deltakerne har det mye å si at vårt opplegg er annerledes enn vanlig undervisning slik de kjenner den fra skolen, som mange har dårlige erfaringer fra. Deltakerne våre er flinke til å ta imot hverandre – og det gruppesamholdet vi bygger har mye å si for motivasjon, oppslutning og oppmøte, sa Monica Steinsvik Larsen fra Nordtro. 

Nordtros tilbud bærer likhet med et annet opplegg som som Bragd kompetanse har utviklet. Bragd så behovet for å lage et gruppebasert tilbud hvor det å tilby eksponeringstrening mot sosial angst er en av hensiktene.  

- Opplegget, som er kalt Nye Bragder, varer i seks uker med tre økter i uken. Vi jobber modulbasert og starer med hovedfokus på trygging, bevisstgjøring rundt behov og livsmestring. Videre er vi åpne for innspill fra deltakerne om hvilke tema de kunne tenke seg å lære mer om for å få mest mulig utbytte av tiden sin i AFT, fortalte rådgiverne fra Bragd kompetanse. 

Delecto spesialisert på tett oppfølging 1-til-1 

Delecto har utviklet et strukturert oppstartsprogram kalt Fase 1, som er spesielt myntet på unge deltakere. De legger opp til tre samtaler hver uke med planmessig bruk av samtaleverktøy som eksempelvis «livshjulet» og «narrativet» – hvor de vier særlig oppmerksomhet til kartlegging av styrker, muligheter og ønsker. 

- Opplegget er særlig egnet for de med lite konkret erfaring fra yrkeslivet. Etter at programmet ble innført har Delecto opplevd at tiden kandidaten tilbringer i intern praksis blir redusert og at vi lykkes bedre med god jobbmatch i ekstern praksis, sa Marieke Myhre, jobbkonsulent i og Christine Larsen, fagansvarlig i AFT tiltaket.

Spennende samarbeid mellom Søndre Land og Sølve

I samarbeid med inkluderingsbedriften Sølve, har Søndre Land kommune gjennomført en omfattende omlegging – basert på det ASVL-utviklede verktøyet Inkluderende Kommune.

- I samarbeid med oss har kommunen dratt nytte av verktøyet, blant annet i forbindelse med gjennomføring av kompetansehevende tiltak på tvers av organisasjoner. Bruken av verktøyet har også resultert i forpliktende samarbeid med faste møtepunkter, mer sertifisering og liketil nyansettelser – alt for å nå kommunens behov for å bli mer inkluderende sa Rita Sandnes, daglig leder på Sølve i Søndre Land kommune.

Rikholdig program

På AFT-dagen fikk deltakerne også stifte bekjentskap med to engasjerte og dyktige konferansierer fra Lepro Gruppen på Toten. Faglig leder Idun Kløvrud og kvalitetsansvarlig Bjørn Ingolf Slåtsveen gav i tillegg en god beskrivelse av hvordan de jobber med unge deltakere på en kreativ måte – og at nedbygging av stigma forbundet med det å stå utenfor er et viktig arbeid for dem. 

De besøkende fikk også høre om hvordan Fønix i samarbeid med Sykehuset i Vestfold har utviklet egne AFT-plasser for mennesker med autisme, statssekretær Maria Schumachers Wahlberg (Ap) snakket fra sitt holdt om den politiske utviklingen på arbeidsmarkedsområdet – og sist, men ikke minst fikk deltakerne oppleve et spennende foredrag fra hjerneforsker Marte Roa Syvertsen. Tema: Styrker og utfordringer ved ungdomshjernen.

Fagsjef i Arbeid & Inkludering: - Viktig å samle bransjen om samfunnsoppdraget

- Vi arrangerte denne dagen for å kunne samle bransjen rundt et av våre viktige samfunnsoppdrag, nemlig hvordan vi skal få enda flere unge inn i utdanning og ut i arbeid, sier fagsjef i Arbeid & Inkludering, Christine Schaanning. 

- Viktige samarbeidspartnere som Arbeid- og velferdsdirektoratet og Utdanningsetaten, samt statssekretær Maria Schumacher Walberg har gitt oss nyttige perspektiver rundt de rammene og handlingsrommet vi har for vårt arbeid. Vi ønsket også å løfte frem alt det gode arbeidet som allerede blir gjort der ute i alle våre flotte medlemsbedrifter, fortsetter hun.  

- Vi skulle gjerne hatt plass til enda flere foredragsholdere og bredriftseksempler, for det skjer så mye bra i vår bransje, sier Schaanning.