- Svært skuffende kutt i arbeidsmarkedstiltak

Kenneth Stien

- Å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 264 millioner kroner vil kunne gi økt utenforskap. Det er ikke i tråd med Hurdalsplattformen som signaliserte en kraftig økning av arbeidsmarkedstiltak, sier direktør Kenneth Stien.

- Revidert nasjonalbudsjett er svært skuffende og også overraskende. Regjeringen misbruker mulighetene et godt arbeidsmarked gir til å få særlige utsatte grupper i arbeid, sier direktør Kenneth Stien.

- Å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 264 millioner kroner vil kunne gi økt utenforskap. Det er ikke i tråd med Hurdalsplattformen som signaliserte en kraftig økning av arbeidsmarkedstiltak, sier direktør Kenneth Stien.

Logikken til regjeringen er at behovet for arbeidsmarkedstiltak reduseres når arbeidsledigheten går ned, fordi flere kommer i jobb ved egen hjelp.

- Det gir mening så lenge vi snakker om personer som er i den ordinære ledighetsstatistikken, men statistikken fanger midlertidig ikke opp personer som mottar arbeidsavklaringspenger og som står utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt arbeidsevne. Her er tallene stigende. Over 200 000 personer med nedsatt arbeidsevne er nå registrert i Nav. Et godt arbeidsmarked koblet med robuste tiltak gir en historisk sjanse til å snu uføreutviklingen. Da kan man ikke bygge disse tilbudene ned, sier han.

- Når omlag 70 % av tiltaksplassene brukes på personer med nedsatt arbeidsevne, sier det seg selv at også disse gruppene blir rammet av kuttene. Disse trenger tett og brei oppfølging for å komme i arbeid uavhengig om konjunkturene er gode eller dårlig. Ukrainaflykningene medfører sannsynligvis også økt behov for arbeidsmarkedstiltak. Det har man ikke tatt høyde for i det hele tatt, sier han.

Stien mener regjeringen skal ha ros for at den avvikler karensperioden i AAP.  Men dette understreker ytterligere behovet for arbeidsmarkedstiltak, hvis man skal unngå at personer skal gå for lenge på denne ytelsen.

- Regjeringen burde ha gitt en garanti for at man får et tilbud om bistand for å komme i jobb. I stedet risikerer man at det hoper seg opp i NAV og at utenforskapet vokser, sier han.

Allerede hittil i år er antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne redusert som følge av budsjettkutt i statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor.

- Dette viser at det er på høy tid at man i statsbudsjettene fremover målretter tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne som en egen budsjettpost, hvor nivået bestemmes ut ifra antall personer med nedsatt arbeidsevne og ikke situasjon på arbeidsmarkedet for ordinært ledige.  Forslaget i revidert gir i hvert fall ingen mening for de mange som sliter på arbeidsmarkedet, sier Kenneth Stien. 

Les mer i frifagbevegelse.no