Sintef rapport: Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget

På oppdrag fra NAV har Sintef sett på hvilke faktorer som påvirker arbeidsgivernes motivasjon og muligheter til å inkludere personer som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet. – Rapporten har en rekke anbefalinger vi kjenner igjen fra Ringer i Vannet, sier direktør Kenneth Stien.

Forskerne finner blant annet at det er stor inkluderingsvilje blant virksomhetene, og at samfunnsansvar er en viktig motivasjon for dem. Samtidig stiller de krav om tett oppfølging fra for at de skal kunne ta inn folk på arbeidsutprøving.

Prosjektet er basert på en omfattende datainnsamling, der kvantitative og kvalitative datakilder har lagt til rette for metodetriangulering og en helhetlig tolkning av resultater og funn. Datakildene omfatter fokusgruppeintervjuer med virksomheter og ansatte ved NAV-kontor og NAV Arbeidslivssenter, spørreundersøkelser blant virksomheter og arbeidsinkluderingsbedrifter og casestudier av utvalgte brukerløp.

"God match mellom kandidat og arbeidsplass, tett oppfølging fra NAV, og at NAV viser interesse for virksomhetenes aktivitet, kompetansebehov, marked og driftsgrunnlag, er nøkkelfaktorer i så måte. NAV må også i større grad forstå og forholde seg til arbeidsgivernes behov for kommunikasjon, fleksibilitet i ulike saker og støtte i de ulike bransjene."

(Sintef-rapport 2019:0060 Arbeidsinkludering. Med arbeidsgiverne på laget, s.9)

– Rapporten peker her på forståelsen av arbeidsgivers behov, som nøkkel for å skape god jobbmatch og inkludere flere i arbeidslivet, sier direktør i Arbeid & Inkludering Kenneth Stien.

Slik sett understreker det paradigmeskiftet som har vært på feltet og hvor arbeid- og inkluderingsbransjen er toneangivende.

– Som bransje skal vi fortsette å jobbe langs dette sporet, sier direktør Kenneth Stien.