Nøkkeltall

Årlig gjennomfører AI-bedriftene mer enn 40 000 tiltak på vegne av Nav. AI-bedriftene tilbyr kvalifisering, arbeidstrening, og tett oppfølging av både arbeidssøkere og arbeidsgivere.

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på i lag 5 milliarder.

De viktigste grunnene til at våre arbeidssøkere står utenfor arbeidslivet er muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser, lese- og skrivevansker, eller misbruksproblemer.

Statistikken for 2021 som angir tiltaksaktiviteten i bransjen og om deltakerne kom over i arbeid eller utdanning, viser en markant økning både i antall gjennomførte tiltaksløp og formidling. Det ble rapportert inn 35 830 tiltaksavslutninger, 6 800 flere enn i 2020. Tar vi hensyn til underrapportering, ble 13 300 deltakere formidlet til jobb eller utdanning i 2021. Dette er over 3 300 flere enn året før. Av alle som kom over i arbeid etter endt tiltak, ble tre av fem ansatt i et ordinært arbeidsforhold, uten lønnstilskudd eller andre ytelser fra Nav.  

Andelen tiltaksdeltakere som ble formidlet til arbeid eller utdanning økte i alle tiltak i 2021. 49 prosent av deltakerne som avsluttet Arbeidsforberedende trening (AFT) startet jobb eller utdanning, en økning på 7 prosentpoeng sammenlignet med 2020. Tilsvarende økning i formidlingsandelen var henholdsvis 12 prosentpoeng for Oppfølgingstiltaket, og 5 prosentpoeng for Arbeidsrettet rehabilitering.

Også flere av deltakerne i Avklaringstiltaket kom over i jobb og utdanning i 2021. Andelen økte fra i underkant av 17 prosent i 2020 til over 19 prosent til i 2021.

Overgang til arbeid fra AFT 2020 og 2021.JPG