Nøkkeltall

Årlig gjennomfører AI-bedriftene mer enn 40 000 tiltak på vegne av Nav. AI-bedriftene tilbyr kvalifisering, arbeidstrening, og tett oppfølging av både arbeidssøkere og arbeidsgivere.

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på i lag 5 milliarder.

De viktigste grunnene til at våre arbeidssøkere står utenfor arbeidslivet er muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser, lese- og skrivevansker, eller misbruksproblemer.

Koronakrisen og de påfølgende restriksjonene som ble innført i 2020 har påvirket både oppfølgingen og muligheten for å formidle deltakerne ut i arbeid. Bransjen har måttet omstille seg til i større grad å benytte digitale hjelpemidler. Dessuten har situasjonen på arbeidsmarkedet ført til at tilgangen på praksisplasser og ledige stillinger er redusert. Til tross for dette viser NHOs statistikk for 2020 at nedgangen i andelen som er formidlet til jobb og utdanning har vært liten sammenlignet med 2019.

Totalt ble det innrapportert at 28 992 avsluttede tiltak. Av disse kom i underkant av 7 400 i jobb, mens antallet tiltaksdeltakere som gikk over til utdanning var 1 450. Tar vi hensyn til underrapportering ble om lag 10 000 personer formidlet videre til jobb eller utdanning i 2020.

60 prosent av de som kommer i jobb gjør dette på ordinære betingelser, 17 prosent mottar enten ordinært eller varig lønnstilskudd fra Nav, mens 20 prosent kombinerer arbeid med trygd. De resterende er i jobb gjennom varig tilrettelagt arbeid i skjermet eller ordinær sektor.