Arbeid & Inkludering

Innhold

Tydelig signal om å prioritere de som sliter mest

#205

– Selv om revidert nasjonalbudsjett ikke innebærer styrking av den totale tiltaksinnsatsen, er det viktig at det gis klare føringer om at tiltaksplasser for de mest utsatte gruppene i arbeidsmarkedet skal prioriteres, sier direktør Kenneth Stien.

I revidert nasjonalbudsjett opprettholdes det totale tiltaksnivået, men det omfordeles 15 millioner kroner fra tiltaksbudsjettet til Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette gir rom for 150 flere VTA- plasser på årsbasis.

- Dette er et viktig gjennomslag for bransjen. Det er godt dokumentert at behovene er store. Vi er derfor glad for at regjeringen holder frem opptrappingen av VTA-plasser, sier direktør Kenneth Stien.

Samtidig innebærer forslag til revidert nasjonalbudsjett en reduksjon på ca. 500 tiltaksplasser. Nedgangen i tiltaksnivået forklares med en bedret situasjon på arbeidsmarkedet for ordinært ledige. Tiltaksbudsjettet opprettholdes på samme nivå.

- Det gir en logikk i dagens arbeidsmarked å redusere tiltak for ordinært arbeidsledige når arbeidsledigheten synker, men dette må komme personer med nedsatt arbeidsevne til gode. Det er helt nødvendig å trappe opp tiltaksnivået for de som står i ytterkanten av arbeidsmarkedet og ikke kan komme i jobb uten tiltak. Derfor er det bra at regjeringen signaliserer tydelig at personer med nedsatt arbeidsevne og langtidsledige skal prioriteres i tiltaksgjennomføringen. Vi forventer at dette innebærer en styrking av blant annet Arbeidsforberedende Trening (AFT). I Navs tiltaksmeny er dette det grundigste og beste virkemiddelet for at flere personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb, sier direktør Kenneth Stien.
- AAP-situasjonen viser at det er for knapt med tiltaksplasser for denne gruppen. Personer stående i passivitet og kø for lenge før de får et arbeidsrettet tilbud. Det kommende statsbudsjettet må i enda større grad innebære en opptrapping av tiltak for denne gruppen,  sier Kenneth Stien.