Nav må gi riktig tilbud til riktig tid

Nav er velferdsstatens motor og det er avgjørende for samfunnet at Nav lykkes i størst mulig grad med å gi riktig tilbud til rett personer til rett tid. 

Det er også avgjørende at Nav er en lagspiller, da den enkeltes utfordringer på arbeidsmarkedet ofte må løses i samspill med andre sektorer og fagmiljøer.  Dette gjelder f.eks samarbeid med skole, helse og tiltaksarrangører. Nav kan ikke gjøre alt alene. Det er behov for en tydeligere rolleavklaring mellom hva Nav gjør selv av tiltak i egenregi og hva som skal utføres av f.eks tiltaksarrangører.

Ved utgangen av mars 2021 mottok hele 130 400 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en rekordøkning på 12 400 personer fra mars 2020.  Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet. Kommer man for sent i gang, øker imidlertid sjansen for uføretrygd. Nå budsjetterer regjeringen med økning i utbetalingene i AAP med i overkant av 2 milliarder kroner i 2021, men den følger ikke opp med å bygge ut tilbud som gjør at de kommer i jobb. Dette er grupper som allerede har vært lenge i Nav-systemet og at stadig tilsig av nye brukere fører til opphopning i Nav, køer og lange ventetider.

Riksrevisjonen har dokumentert ventetider på 6 til 7 måneder for de tiltak som er mest aktuelle for gruppen med nedsatt arbeidsevne. Anslagene er fra før pandemien. Voksende køer gir uro for at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå og at de som står lengst unna arbeidslivet risikerer å bli unødvendig uføretrygdet fordi de ikke får riktig tiltak til riktig tid.

Derfor er det viktig at Nav prioriterer tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, og at Stortinget øker Navs tiltaksbudsjetter for denne gruppen.

Det er behov for at Nav raskere gjennomfører arbeidsevnevurderinger og at den enkelte bruker får en handlingsplan og søkes inn i riktig tiltak. Dette er en kjerneoppgave for Nav. Oslo Economics’ evaluering av AFT-tiltaket viser at mange har vært innom flere andre tiltak uten hell, før de søkes inn tiltaket.  Den samme evalueringen viser at tett, faglig samarbeid mellom Nav og tiltaksarrangører gir bedre resultater. Nav skal være gode bestillere og stille krav til sine samarbeidspartnere. Best resultater oppnås også når Nav er tett på tiltaksarrangører i et samarbeid om felles samfunnsoppdrag: Flere i jobb.

 

Vi mener:

  • Det er behov for en tydeligere arbeidsdeling mellom hva Nav gjør i egenregi og hva som skal utføres av tiltaksarrangører. Forhåndsgodkjente tiltaksarrangører har en særskilt oppgave med å hjelpe personer som har behov for mer omfattende bistand for å komme i jobb.
  • Navs evne til å gjennomføre arbeidsevnevurderinger og søke personer inn i riktig tiltak må styrkes.
  • Det er behov for en opptrapping i Navs tiltaksbudsjetter for å redusere køene av personer med nedsatt arbeidsevne som venter på tilbud.
  • Nav må stille krav til sine samarbeidspartnere på kvalitet og resultat.
  • Tett samarbeid mellom Nav og tiltaksarrangører er en nøkkel for å få flere personer med usikre yrkesmessige forutsetninger i jobb eller utdanning.

 

Kilder:

https://osloeconomics.no/arbeidsforberedende-trening-et-tiltak-for-okt-arbeidsdeltakelse-blant-personer-utenfor-arbeidslivet/

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2017-2018/forvaltning-og-bruk-av-arbeidsmarkedstiltak-i-nav/