Bruk arbeid som medisin mot psykisk sykdom

Før var det vanligere å tenke at mennesker med alvorlige psykiske helseplager måtte bli friske før de gikk ut i arbeid. Det er nå grundig dokumentert at arbeid kan gjøre folk friskere. Det er ikke diagnosen i seg selv som avgjør om man kan arbeide eller ikke. Nøkkelen er å finne arbeidsoppgaver og løsninger som passer for den enkelte. For å øke arbeidsdeltakelsen blant personer med psykiske lidelser er det nødvendig med et godt samarbeid mellom Nav, tiltaksapparatet og helsevesenet, og hvor arbeid innpasses som et ledd i behandlingen. 

Arbeid & Inkluderingsbransjen er ikke behandlere i tradisjonell forstand, men er i samarbeid med Nav døråpnere til arbeid. Et tett samarbeid med arbeidsgivere og tett oppfølging er helt sentraltTiltak som Jobbmestrende oppfølging og Individuell jobbstøtte (IPS) har gode resultater for personer med alvorlige psykiske lidelser, og hvor samarbeid på tvers av sektorer er helt sentralt. Samtidig er dette ressurskrevende tiltak som ikke er dimensjonert til å nå alle som sliter med å få jobb på grunn av psykiske helseutfordringer. 

I Navs statistikker er psykiske lidelser oppgitt som diagnose for over 40 % av mottakerne av arbeidsavklaringspenger, og det er en særlig økning blant unge. Samtidig er dette en heterogen gruppe med ulike behov. Uavhengig av tiltak jobber arbeid- og inkluderingsbransjen med å ta utgangspunkt i mulighetene til den enkelte.  

Vi mener: 

  • Styrk tiltak som gir den enkelte tilstrekkelig tid og med rom for tett oppfølging også i ordinært arbeidsliv. Viktige tiltak er Arbeidsforberedende trening, Individuell jobbstøtte og Jobbmestrende oppfølging 
  • Bryt ned siloer mellom helsevesen og arbeidsmarkedstiltak slik at arbeid kan være del av behandlingen for personer med alvorlige psykiske lidelser 

 

Kilder: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/arbeidsavklaringspenger 

https://www.oslomet.no/om/kai/kai-kronikken/rask-utplassering-arbeid 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/effektevaluering-av-jobbmestrende-oppfolging/Effektevaluering%20av%20jobbmestrende%20oppf%C3%B8lging.pdf/_/attachment/inline/4fa44b43-a9c0-467d-83dc-36ef359188b1:dafad2e93e430e0dd24045bb9380a9e74cfcf415/Effektevaluering%20av%20jobbmestrende%20oppf%C3%B8lging.pdf 

https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/mestring-og-vekst-i-bodoe