Jobbmatch og integrering

Flyktninger og innvandrere blir ikke fullt inkludert i det norske samfunnet uten at de kommer i arbeid og blir økonomisk uavhengige. Arbeid og en plass i arbeidslivet er en av mest effektive arenaer for integrering.

67 prosent av innvandrerne i Norge mellom 20 og 66 år er i jobb. Tilsvarende andel er 79 prosent i den øvrige befolkningen.

Dette er en heterogen gruppe med behov for ulike tilbud. En gjennomgang av studier på effekter av arbeidsmarkedstiltak for innvandrere viser at individuell tilrettelegging er viktigst for nyankomne flyktninger. De ordinære arbeidsmarkedstiltakene virker best for arbeidsløse innvandrere og flyktninger med lengre botid. I en fersk rapport fra Nav vises det til at mange av innvandrerne fra utenfor EØS-området har kommet hit som flyktninger. Flyktninger kommer ofte fra land uten godt utbygde utdanningssystemer og har derfor lav eller lite relevant kompetanse når de kommer hit, i tillegg til liten kjennskap til norsk språk og samfunn. Det er derfor spesielt utfordrende å gi denne gruppen god nok oppfølging, og det er viktig at NAV har muligheter til å tilby dem relevante arbeidsmarkedstiltak.  

Riksrevisjonen viser til at kommunenes introduksjonsprogram ikke treffer godt nok til å sikre kvalifisering til utdanning og arbeid på varig basis. Selv om det er inngått samarbeidsavtaler, viser undersøkelsen at i 90% av kommunene har over 75% av deltakerne ikke deltatt på noen tiltak i regi av Nav. Tiltak som Nav tilbyr, viser seg å ha positiv innvirkning på muligheten til å få arbeid

Vi mener: 

  • For å styrke integreringen må det til en større satsning på arbeidsrettede tiltak for målgruppen, hvor tett og bred oppfølging ute i ordinært arbeidsliv går hånd i hånd med tilpasset opplæring/utdanning og norskopplæring 
  • For innvandrer med nedsatt arbeidsevne må tilbudet i arbeidsnorsk med arbeidstrening bygges ut i kombinasjon med arbeidsrettede tiltak.
  • Deltakere i introduksjonsprogrammet må raskere få muligheter til å delta i tiltak som tilbys gjennom NAV. 

 

Kilder: 

https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/innvandrere-i-arbeidslivet/ 

https://www.ssb.no/statbank/table/11607 

https://www.nav.no/_/attachment/download/aaaa3ff5-7038-48df-a116-36d3bd4c3b30:a9fa21d86d663244cd2e9a2d8aa283d38e07d0e4/Kort%20vei%20fra%20tilak%20til%20jobb.pdf 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/integrering-gjennom-arbeid.pdf