Jobbmatch for unge

Gi unge muligheter

Arbeid & Inkludering mener: Det er nødvendig å styrke det arbeidsrettede tilbudet til ungdom for å få flere i jobb eller utdanning.

Ungt utenforskap har mange årsaker. Noen strever med skolen, andre strever med å finne sin plass og vei inn i arbeidslivet. Altfor ofte opplever unge å bli kasteballer mellom ulike systemer mellom skole, Nav og kommune. I stedet for at systemene tilpasser seg den enkelte, er det ofte det motsatte som forventes. For mange blir det uoversiktlig å finne fram. Men ofte er det nettopp på tvers av de etablerte sektorene at de gode løsningene finnes. 

Ungdom som sliter  skolen, må få tidligere opplevelse av en mer praktisk rettet arbeidshverdag og god veiledning om det å mestre både livet og arbeidslivet. Unge som er i arbeidsmarkedstiltak må få større muligheter til å f.eks ta en utdanning som gir fagbrev, samtidig som de får den støtten de trenger. 

Elever med utviklingshemming må gis flere valgmuligheter for utdanning og arbeid. Lærekandidatordningen er en god ordning for tilrettelagt fagopplæring som styrker mulighetene for jobb for mange. Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. De kan tegne opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på et lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Men det varierer veldig i hvor stor grad ordningen brukes i fylkene. 

Arbeid & Inkluderingsbransjen jobber nettopp i dette mellomrommet, ofte både i samarbeid med skoleverk og Nav. Her møtes rådvillhet med karriereveiledning, utdanningshull med opplæring, tapsfølelse med mestringsopplevelser. Men vi ser noen behov. Ofte er overgangene det kritiske punktet, f.eks fra skole til jobb, fra tiltak eller ungdomsprogrammer til skole eller læreplass. Støtteapparatet må gis større muligheter til å følge opp nettopp i disse overgangene.  

Vi mener: 

  • Bygg ut ordninger som lærekandidatordningen i hele landet 
  • Gi større muligheter for unge til å fagopplæring som lærling gjennom arbeidsmarkedstiltak. Reduser risiko for å ansette lærlinger fra tiltak gjennom styrket oppfølging også i læreperioden 
  • Gjør aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere om til en aktivitetsrett hvor kommunene i samarbeid med lokale fagmiljøer tilbyr arbeidsrettede tilbud 

 

Relevant forskning: 

https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/tid-for-aktivering 

https://www.nifu.no/news/elever-med-svakt-faglig-grunnlag-tjener-pa-a-vaere-laerekandidat/ 

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=727919 

https://www.nav.no/_/attachment/download/ef9a518d-327f-490d-9a1a-c48c460b7463:a97be048123ec084f2a2c31daf031172e7b968c0/hvem-far-hva-og-hvorfor.utdanning-opplaring-og-unge-nav-brukere.pdf