Reduser tiltakskøene

Reduser køene for arbeidsrettede tiltak

Allerede før pandemien var det behov for et taktskifte i arbeidsmarkedspolitikken. Antall og andelen uføretrygdede har økt jevnt siden 2000. Pandemien har gitt et forsterket utfordringsbilde. Å matche ledige hender med ledig arbeid blir en av de store oppgavene framover. Det er store muligheter til å få flere i arbeid og færre på trygd gjennom en kraftig opptrapping av arbeidsmarkedstiltak for de som står i fare for å falle varig på utsiden av arbeidslivet.

Antall personer med nedsatt arbeidsevne er økende og har nå passert 190.000 personer. Det er en sterk vekst i antall personer på arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger er en økonomisk ytelse som personer med nedsatt arbeidsevne kan få gjennom Nav. Sykdom eller skade må være en medvirkende grunn til at personen står utenfor arbeidslivet, men det er et mål at personer på arbeidsavklaringspenger skal få arbeidsrettede tiltak og komme over i jobb. Her finnes mye talent! Hver dag jobber arbeid- og inkluderingsbransjen med å utvikle disse talentene.

I 2020 hjalp bransjen 10.000 i jobb eller utdanning gjennom ulike programmer. Arbeid & Inkluderingsbedriftene møter den enkelte gjennom kunnskapsbaserte metoder. Hensikten er at den enkelte skal utvikle sine karriereferdigheter for å mestre arbeidslivet. Nesten halvparten av de som fullfører for eksempel tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) kommer i jobb. Ifølge Oslo Economics er dette blant de brukerne i NAV som i utgangspunktet står lengst unna ordinært arbeidsliv.  

Stortinget har møtt pandemiledigheten med flere målrettede etter- og videreutdanningsprogram som nå rulles ut for arbeidsgivere og arbeidstakere. Denne muligheten må også styrkes for personer med nedsatt arbeidsevne og mangelfull utdanning. Nav har selv gitt ut en rapport som viser at tilrettelagte utdanningsløp brukes lite i Nav-systemet. Kvalifiseringsfokuset må styrkes. Tett og bred oppfølging i ordinært arbeidsliv må også kunne gå hånd i hånd med tilpasset utdanning eller opplæring. 

Å investere i gode arbeidsmarkedstiltak for de som har store CV-hull gir en enorm avkastning for samfunnet. Hvis 5000 flere personer med nedsatt arbeidsevne kommer i jobb, er den samfunnsøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode.  Bransjen har kapasitet til raskt å rigge om til å gi flere av de som venter i Nav-systemet et tilbud om en mulighet til å komme i jobb.  

 

Vi mener: 

  • Det er behov for en opptrappingsplan i arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne med minst 5000 flere plasser for denne målgruppen i løpet av de neste stortingsperiode 
  • Tiltak utenfor anbudssystemet må styrkes da de anbudsbaserte tiltakene er dårligere egnet for personer med svakere forutsetninger 
  • Muligheten for å fullføre yrkesfaglig utdanning gjennom arbeidsmarkedstiltak må styrkes ved at personer med nedsatt arbeidsevne sikres nødvendig oppfølging også i evt. utdanningsløp 

 

Relevant forskning: 

https://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2020/9/14/r22-2020-samfunnskonomiske-virkninger-ved-f-personer-med-nedsatt-arbeidsevne-i-jobb 

 

https://osloeconomics.no/arbeidsforberedende-trening-et-tiltak-for-okt-arbeidsdeltakelse-blant-personer-utenfor-arbeidslivet/ 

 

https://proba.no/rapport/evaluering-av-navs-anskaffelse-av-nye-avklarings-og-oppfolgingstiltak/