Arbeid & Inkludering

Innhold

SE og IPS - Metodikk i formidlingsarbeid

Sentrale emner

Hovedfokus på Individual Placement and Support (IPS) - hvordan bistå personer med alvorlig psykisk lidelse til å få ordinær jobb. Modellen brukes også etter hvert på andre målgrupper.

  • Grunnleggende innføring i Supported Emplomyent (SE)
  • Hvordan implementere SE/IPS i for eksempel Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening (AFT).
Hva lærer du?

Individual Placement and Support-modellen (IPS) er en evidensbasert praksis som bygger på den grunnleggende tenkningen i Supported Employment (SE). Modellen er utviklet ved Darthmouth Psychiatric Research Center i USA, der man i mange år har jobbet med å utvikle evidensbaserte metoder for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser. Bakgrunnen for IPS-modellen er troen på at alle med en alvorlig psykisk lidelse kan ha en vanlig, lønnet jobb på det ordinære arbeidsmarkedet, forutsatt at en finner riktig type jobb og arbeidsmiljø. Modellen har solid støtte innen forskningen, og IPS blir nå implementert mange steder i verden, også i Norge. IPS brukes også etter hvert på mange flere målgrupper enn kun alvorlige psykiske lidelser.

Supported Employment er en metodisk tilnærming for å hjelpe personer med betydelige funk-sjonsnedsettelser å få ordinært, lønnet arbeid på det åpne arbeidsmarkedet.

Supported Employment ble utviklet i USA på 1970-tallet som et forsøk på å tilby tjenester til personer med betydelige funksjonsnedsettelser i forbindelse med deinstitusjonaliseringen i USA. Supported Employment er basert på prinsippene om integrering i lokalsamfunnet. I tillegg har andre kritiske aspekter som lønnet arbeid, yrkespreferanser, jobbutvikling, overgang fra skole til arbeid og involvering av foreldre i prosessen vært sentrale aspekter.

SE/IPS brukes ofte om hverandre som betegnelse, spesielt når det brukes på bredspektrede målgrupper. Dette kurset vil ha hovedfokus på IPS-modellen, men gir også en grunnleggende innføring i både SE og IPS og gjennomgår likheter og ulikheter. Deltakerne får innsikt i forskningen og prinsippene som ligger bak, og en grunnleggende opplæring i den viktige kvalitetsskalaen. Målet er at kursdeltakerne forstår grunnprinsippene og utvikler en felles forståelse av metodikken.

Videre vil kurset ta for seg hvordan man kan implementere SE/IPS i ulike tiltak, som for eksempel Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

Kursleder:

Thomas Knutzen er daglig leder i IPS Norge AS og er hovedansvarlig for rådgivning, opplæring og evalueringer. Han har erfaring fra rusbehandling, NAV og attføringsbransjen. Thomas har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering på nasjonalt nivå i Norge. Han har hatt et tett samarbeid med The IPS Employment Center at Rockville Institute (tidligere Dartmouth PRC) siden 2010 og har både hatt opplæring i IPS og jobbet med kvalitetsevalueringer i USA. Han har også vært ansvarlig for å oversette boken «Individual Placement and Support: en praktisk veileder». Thomas er en svært mye brukt foredragsholder og foreleser på kurs og utdanning innen IPS. Styrken til Thomas ligger i hans sterke teoretiske bakgrunn og lange og brede erfaring fra operativt arbeid som gjør at han har en unik forståelse av forholdet mellom teori og praksis. Thomas jobber også med forskning og er for tiden involvert i to større randomisert kontrollerte studier på IPS.