Læringsnettverkets kurs

Sertifiseringskurs i Rådgiveren og Veilederen Basis

Rådgiveren kartlegger lese-, skrive- og regneferdigheter, og Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og samfunnskunnskap hos personer med minoritetsspråklig bakgrunn. Begge er screeningverktøy.

Metodekurs for lese -og skriveopplæring

Innføring i metoder og tilnærminger som fremmer økte lese -og skriveferdigheter hos personer med utfordringer på dette området.

Metodekurs for videregående skole

Hvordan legge til rette for økt reell og formell kompetanse for personer i arbeidsrettede tiltak? Gjennomgang av ulike kompetanser, eksamensordninger og læreplanverket i videregående skole og hvordan dette kan anvendes i praktisk arbeid. 

Metodekurs for minoritetsnorsk

Arbeid med ressurser og metodikk for språkopplæring under ulike rammevilkår, og refleksjon om språk og 2. språkstilnærming i opplæringsarbeidet.

 
Kursleder:

Kursleder er Gry Nielsen. 

Gry har utdanningsbakgrunn innen språk, veiledning og pedagogikk. Hun har mange års erfaring fra arbeidsinkluderingsfeltet, opplæring og arbeid med flyktninger.