Kvalitetsutvikling av SE gjennom Supported Employment Quality Framework (SEQF)

Kurset tilbyr en praktisk og teoretisk opplæring i prinsippene, rammeverket og metodene i SEQF verktøykasse for kvalitetsutvikling i Supported Employment (SE). SEQF bygger på de grunnleggende prinsippene i SE om raskt i jobb etter jobbsøkers eget valg og bruk av arbeidsplassen som både mål og virkemiddel for å oppnå arbeidsinkludering.

SE-metodikken uttrykkes gjennom en femtrinnsprosess som består av:

 1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale
 2. Yrkeskartlegging og karriereplanlegging
 3. Finne jobber og samarbeid med arbeidsgivere
 4. Jobbmatching og sikre jobb og ansettelse
 5. Bistand på og/utenom jobb og karriereutvikling

SEQF er utviklet på bakgrunn av internasjonal forskning på Supported Employment. Verktøyet er inspirert av prinsipper og innhold i allerede eksisterende kvalitetssystemer, som European Framework for Quality Management (EFQM), European Quality in Social Services (EQUASS), Quality in Practice in Supported Employment (QUIP) og andre.

SEQF består av 9 kvalitetsområder:

 1. Ledelse
 2. Strategi
 3. Personalledelse
 4. Partnerskap og ressurser
 5. Produkter, tjenester og prosesser (femtrinnsprosessen)
 6. Brukerresultater
 7. Ansatteresultater
 8. Samfunnsresultater
 9. Forretningsresultater

De fire siste inneholder Key Performance Indicators (KPI’s) for måling av planlagt og ønsket resultat av kvalitetsutviklingen (outcomes).

SEQF består videre av to elementer til bruk i kvalitetsarbeidet:

 1. Et egenevalueringsverktøy
 2. Et vekst- og utviklingsverktøy
Målgruppe

Kurset er åpent for avdelingsledere, ledere med fag- og veiledningsansvar og ledere med personal- og beslutningsansvar. Kursdeltakerne skal være ansatt i en bedrift, organisasjon eller virksomhet som jobber med arbeidsinkludering. Egenerfaring med Supported Employment er en fordel, men ikke et krav.

Hva lærer du gjennom kurset?

Etter gjennomført kurs har deltakerne fått kunnskap om prinsippene, verdiene og innholdet i SEQF.

Deltakerne har utviklet ferdigheter i å: 

 • Definere og beskrive hva som er kvalitet i Supported Employment
 • Initiere, planlegge og gjennomføre SEQF-prosesser
 • Tilrettelegge og lede gode utviklingsprosesser
 • Kritisk reflektere over bedriftens profesjonelle og etiske praksis når det gjelder å levere SE av høy kvalitet

Deltakerne har fått økt kompetanse om:

 • Viktigheten av kontinuerlig kvalitetsutvikling for å nå de overordnede samfunnsmålene om inkludering i ordinære og skreddersydde jobber
 • Kvalitetsarbeid som en “bottom-up” og levende prosess i organisasjonsutvikling
 • Hva som fremmer og hemmer kvalitetsutvikling i organisasjoner
Innhold

Kurset går over i alt tre dager, fordelt på to samlinger. Egentid til å jobbe med hjemmeoppgave kommer i tillegg.

 1. En opplæringssamling (2 dager)
 2. Hjemmearbeid (Estimert til 2 dager)
 3. Evaluerings- og refleksjonssamling (1 dag)

Samlingene og hjemmearbeidet dekker til sammen følgende innhold:

 • Introduksjon til SEQF og kort innføring i femtrinnsmodellen i SE
 • Hvordan anvende Egenevalueringsverktøyet og Vekst- og utviklingsverktøyet og tilhørende metodikk
 • Hvordan legge til rette for at organisasjoner gjennomfører forbedringsprosesser og utvikler en kontinuerlig lærings- og mestringskultur
 • Refleksjon og drøfting
Kursaktiviteter og organisering

Kurset er basert på gjensidig aktivitet mellom deltakere og kursledere. Kurset kombinerer forelesninger, refleksjonsoppgaver, gruppearbeid, individuelt arbeid og praksis (hjemmearbeidet).

Undervisning og samlinger foregår digitalt.

Presentasjon av hjemmearbeid skal fremlegges som dokumentasjon på gjennomføring før kursbevis utstedes.

Kusholdere

 • Grete Wangen
 • Forsker ved OsloMet og leder for Supported Employment Norge (SENO)

Grete Wangen er leder for Supported Employment Norge (SENO). Grete har lang erfaring med å utvikle og implementere Supported Employment i Norge og internasjonalt. Hun har undervisnings- og forskningserfaring innen Supported Employment og inkluderingskompetanse.

 • Merethe Horgen
 • Fag- og Utviklingsansvarlig i Enter Kompetanse

Merethe Horgen har bygget erfaring i arbeidsinkluderingsbransjen siden 2003. Hun er Fag- og Utviklingsansvarlig i avdeling Jobb og Utvikling hos Enter.