Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs i Motiverende Intervju (MI)

Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som hjelper en klient til å endre problematisk adferd.

Kurset vil gi deltagerne:
  • Grunnleggende kunnskap om de mest sentrale områdene innen Motiverende intervju, slik som holdninger, kommunikasjonsferdigheter, reflekterende lytting, endringsprosess/endringsfaser, ambivalens, motivasjon, motivasjonsbyggende samtaleteknikk, beslutning om endring, motstand, typer og kommunikasjon.
  • Gode ferdigheter i praktisk bruk av samtale- og veiledningsteknikk basert på teoriene i studiet og rettet mot fungering i arbeidslivet.
  • En metode og dertil hørende kommunikasjonsferdigheter som formidler nøyaktig empati, og som brukes målretta for å øke motivasjonen hos klienten.
Kursets mål:
  • Forståelse for hva som motiverer dine klienter
  • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer
  • Konkrete og enkle samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag
  • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter
  • Verktøy til å håndtere motstand og motivasjonen til dine klienter

Klienter kan ofte ha motstridende tanker og følelser om evnen til å klare å gjøre endring og målet til MI er å øke klienters motivasjon på tross av dette. Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer samtalen ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets form og innhold

Kurset vil inneholde teori, demonstrasjoner, videoer, diskusjoner og øvelser. Målet er at deltagerne skal kunne tilegne seg praktiske ferdigheter de kan benytte seg av i sin arbeidshverdag. Teori og øvelser vil hele tiden knyttes til relevante situasjoner i aribeidshverdagen

Målgruppe

Hvem passer kurset for? Kurset passer for alle som driver med veiledning.

Varighet:  3 dager
 
Kursholder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI) - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV og arbeid og inkluderingsbedrifter. Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)

 

Vi arrangerer jevnlig åpne kurs i Motiverende Intervju. Se vår kurskalender for kommende kurs.

Det er også mulig å bestille lokale kurs.  Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no for mer informasjon om pris og betingelser.