Program

  • 17. nov 2020Kl. 10.00

Tirsdag 17. november

09.0013.00
Program - Plenum dag 1
09.0009.05
Åpning

Direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering ønsker velkommen

Kenneth Stien

Direktør i Arbeid og Inkludering

09.0509.40
Alle kan ikke bli høykompetente. Vi må rett og slett lage et arbeidsmarked for de folkene vi har, i stedet for å ønske oss et nytt folk.

Simen Markussen er seniorforsker ved Frischsenteret. Hans forskning omhandler ulike sider av norsk arbeidsliv, som utdanning, trygd, pensjon og skatt. Markussen ledet også arbeidet med NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling, livslang læring for omstilling og konkurranseevne, og han er fast spaltist i Dagens Næringsliv.  

Simen Markussen

Seniorforsker ved Frischsenteret

09.4009.45
Pause
09.4510.20
Mamma er trygda

Vi snakker om de trygda hele tida. Hver uke på statskanalen sitter et begeistret publikum og roper «Stay trygda!» i kor. De har til og med fått sitt eget verb. Å nave, jeg naver, han navet, hun har navet. "Mamma er trygda" både en rystende familiehistorie og en innsideskildring av en samfunnsgruppe som ofte omtales, men som sjelden kommer til orde selv. 

Mimir Kristjánsson

Journalist, forfatter og politiker.

10.2010.30
Pause
10.3011.00
Orientering fra NAV
  • Smittetallene øker. Hvordan vurderer Nav situasjonen og hvilke tiltak kan bli aktuelle for å ivareta smittevern og behovet for gode arbeidsrettede tilbud
  • Statsbudsjettet innebærer en økning i tiltaksplasser. Hvor trykker skoen? Hvordan ivareta både fokus på nye ledige som følge av Korona og personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for tiltak.

 

Jan Erik Grundtjernlien

Seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

11.0011.15
Arbeidsinkludering i kjølvannet av Koronaen – hvordan dekke arbeidsgivers behov for arbeidskraft

Vellykket arbeidsinkludering ivaretar arbeidsgiveres behov. Hvordan har Koronaen påvirket NHOs medlemsbedrifter og deres behov for kompetanse. Kan arbeid- og inkluderingsbransjen i samarbeid med næringslivet gi enda flere formell kompetanse - slik at enda flere kan få og beholde en jobb? 

Nina Melsom

Direktør, område arbeidsliv, NHO

11.1511.25
Pause
11.2512.00
Hvordan få verdens beste arbeidsplass?

Veiledere i tiltaksbedrifter og Nav er på mange måter "velferdsetatens fotsoldater" – ofte uten å få den anerkjennelsen de fortjener. Har pandemien gitt oss en oppvåkning om tryggheten i vårt samfunnssystem og hvor avhengige vi er av hverandre og hverandres jobber? Hvordan skaper vi det gode klimaet for samhandling når vi stadig møtes med målkrav og forventninger. Hvordan kan summen av det vi får til sammen bli større enn summen av det hver enkelt får til alene. Hvilken effekt har det på din arbeidshverdag og til syvende og sist kjenne på at du i større grad har verdens beste jobb. Bård er utdannet Siviløkonom NHH med fokus på Strategi og ledelse, og er grunnlegger av flere selskaper som alle jobber med organisasjonsutvikling.

Bård Brænde
12.1513.00
Tilbud fra utstiller: Digital samhandling – best rustet for tiden som kommer

Hvordan skape trygg og effektiv samhandling mellom de involverte partene i et tiltaksløp, uten å gå på bekostning av GDPR eller kravene i databehandleravtalen til NAV?
Ad Voca er en tjeneste for sikker formidling av informasjon og dokumentasjon i et tiltaksløp. Ad Voca sparer behandlere og deltakere tid og det gis en god dialog før, under og etter behandling.
Ad Voca er et verktøy som i disse tider virkelig har kommet til sin rett, hvor man i mindre grad enn før kan møtes fysisk, men har blitt tvunget over på digitale møteplattformer. Ad Voca har likevel gjort det mulig å opprettholde dialogen med de involverte partene i et tiltaksløp, innhente og gjenbruke data som gir økt effektivisering.
Hvordan vil økt bruk av digitalisering i attføringsarbeidet kunne medføre et endret konkurransebilde? Vil utstrakt bruk av digitalisering av attføringsarbeidet påvirke kvaliteten i positiv eller negativ forstand?

Etter presentasjonen vil Avans være tilgjengelige i møterommet for spørsmål og møter.

Magnar Høyvik

Gründer av Avans AS

Onsdag 18. november

09.0012.00
Program - Plenum dag 2
09.0009.50
Arbeid og psykisk helse – hvor står vi nå og hvor går veien videre? Psykisk helse som en årsak til et voksende utenforskap
  • I hvilken grad har kunnskap og erfaring fra arbeidsrettet rehabilitering av personer med alvorligere psykiske lidelser overføringsverdi til arbeidsinkludering av personer med mer moderate psykiske helseutfordringer. 
  • Hva er viktig å legge vekt på, innenfor rammen av arbeidsmarkedstiltakene, i møte med dette utfordringsbildet og i møtet med den enkelte? 
  • Det er snart 10 år siden man innførte IPS-modellen i Norge, og det har på mange måter endret hvordan man fra helse tenker arbeid som behandling. IPS-modellen gir oppløftende resultater og rendyrket IPS har personer med alvorlige psykiske lidelser som primærgruppe. I hvilken grad, og hva erfarer man må til for å skape varig jobbtilknytning? Og hva med de man ikke lykkes med? Kan IPS videreutvikles?

 

Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer

Doktorgradsstipendiat Magne Bråthen ved OsloMet studerer i sin avhandling den arbeidsrettede oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Her møter veiledere ofte utfordringer som gjør det vanskelig å oppfylle kravene som følger en kunnskapsbasert praksis. Den løpende oppfølgingen finner ofte sted innenfor rammebetingelser som kjennetegnes ved høy arbeidsbelastning, manglende ressurser og virkemidler, og brukere med svært forskjellige utfordringer og oppfølgingsbehov.

 

Stig Evensen

Enhetsleder hos Oslo universitetssykehus

09.5010.00
Pause
10.0011.00
Arbeidsinkludering 2025

Det siste halve året har norsk arbeidsliv tatt store steg når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger og verktøy både til kommunikasjon, kompetanseheving og effektive arbeidsprosesser. Hvordan vil dette prege arbeidslivet fremover og hvilke tilbud vi skal gi våre arbeidssøkere. 

 

Muligheter som teknologi/plattformer kan gi for å bidra til et inkluderende arbeidsmarked

v/ Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 

Koronaens konsekvenser for norsk arbeidsliv

v/ Bram Timmermans ved Norges Handelshøyskole.  NHH har mottatt forskningsmidler fra Norges forskningsråd for å bidra med økt kunnskap om hvordan COVID-19 påvirker bedrifters beslutninger innen humankapital, hvordan dette henger sammen med digitalisering og hvilke konsekvenser det har både for bedrifter og arbeidstakere framover. Dere får et innblikk i viktige trender og utviklingstrekk som påvirker det arbeidslivet arbeidssøkerne skal forberedes til.

 

 

 

Jonas Slørdahl Skjærpe og Bram Timmermans
11.0011.10
Pause
11.1012.00
Samtale med forfatter Maja Lunde om bærekraft og menneskets sårbarhet

Bokbader: Monica Sivertsen, fagleder Jobbklar 
 
Maja Lundes bøker er oversatt til 36 språk. Hun har solgt to millioner bøker verden over, 1,5 av dem i Tyskland alene. Lunde har 2,5 år sammenhengende på Der Spiegels bestselgerliste - og «Bienes historie» var den mestselgende boken i Tyskland i 2017. Menneskets sårbarhet, enten det er i møte med klimaendringer eller sorg vil være et av temaene. Men også menneskets kraft til å reise seg. 

Maja Lunde

Forfatter

Torsdag 19. november

09.0015.00
Program - Miniseminarer
09.0010.00
Kvalitetsarbeid i SE-tjenester

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Proba fikk våren 2019 i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å gjøre en undersøkelse av erfaringer, styrker og svakheter ved «ulike systemer for kvalitetssikring» av SE-tilnærminger i Norge.  
 
Følgende tre kvalitetssystemer skulle belyses gjennom oppdraget:  
IPS-kvalitetsskala (IPS Fidelity Scale),  
Kvalitetsveilederen  
Supported Employment Quality Framework (SEQF) 
 
Hovedproblemstillingen i rapporten er å undersøke og oppsummere erfaringer som ulike involverte aktører har hatt med de tre kvalitetsverktøyene i lokal tjenestepraksis, og drøfte styrker og svakheter ved verktøyene og ulike måter å organisere kvalitetsarbeidet på. 

Kjetil Frøyland

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

09.0010.15
Våre grep for bedre måloppnåelse i AFT og VTA-tiltaket

Avigo har over tid ligget høyt på formidling til jobb og utdanning fra AFT-tiltaket. Hvordan bygger man en kultur som ivaretar fokus på resultater over tid? I forbindelse med ny kravspesifikasjon for VTA-tiltaket gjennomførte bedriften flere grep for også å utvikle tiltaket videre. I stedet for å få folk til jobben, er fokuset på å skaffe jobb til folk, enten det er i ordinært eller skjermet arbeidsliv.

Monica Bergin Grimstad

Daglig leder i Avigo AS

10.3011.30
Hvem er de unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Andelen personer under 30 år som mottar uføretrygd har økt jevnlig de siste tretti årene, og trenden har vært gjenstand for kvantitative og kvalitative undersøkelser som søker å gi troverdige forklaringsmodeller. Har arbeidslivet blitt mer brutalt? Har befolkningen fått dårligere helse? Er velferdssystemet for generøst? 
  
Forsker ved Uni Research Helse, Tonje Fyhn har på vegne av tankesmien Skaperkraft, Stiftelsen Rettferd for Taperne og Nordre Land kommune utarbeidet rapporten “Hvem er du unge uføre?” 

Tonje Fyhn

Forsker ved Uni Research Helse

11.0012.00
SE-metodikk for innvandrere

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har i perioden 2016-2019, på oppdrag fra IMDi, gjennomført prosjektet «Supported Employment (SE) i kvalifiseringstiltak for innvandrere». 
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om SE er en god tilnærming for arbeidsinkludering av flyktninger og innvandrere. 
 
Datagrunnlaget i prosjektet var kvalifiseringstiltak i Oslo, Lørenskog og Sarpsborg. I fokus var fire tiltak under introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere og fire tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner, finansiert av tilskuddsordningen «Jobbsjansen». 

Tatiana Maximova-Mentzoni

Forsker ved AFI

13.3014.45
Nye bekymringer eller nye muligheter? Gaming og arbeidsinkludering

v/Jarle Wangen og Ine Weum, seniorrådgivere og ansvarlig for spillsatsing i Akan kompetansesenter og Lars Aarvåg Amundsen, sosionom i Utekontakten i Bærum kommune og veileder på Spillhuset

AKAN