7.-8. mai på Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Arbeidsforberedende trening på sykehuset

 v/ psykologspesialist Beate Brinchmann Nordlandssykehuset og avdelingsleder Jacob Henningsen v/ JobbHuset, Bodø Industri.

 JobbHuset er et samarbeid mellom Bodø Industri AS, NAV og Nordlandssykehuset, og er et tilbud til voksne pasienter ved psykiatrisk klinikk, Nordlandssykehuset. Jobbhuset driver arbeidsutprøving og arbeidsavklaring av personer som er innlagt på psykiatrisk avdeling. Tiltaket er et eksempel på samhandling mellom helsevesenet, NAV og Bodø Industri for unge mennesker med psykoselidelser som ”normalt sett” ville blitt utskrevet fra sykehuset til hjemkommunen med et tilbud om uførepensjon. Jobbhuset kartlegger i all hovedsak hva pasientene klarer av aktivitet, skole eller jobb den dagen de skrives ut fra sykehuset. Målet er å ha klart et opplegg slik at det kan være en glidende overgang mellom sykehusoppholdet og arbeidslivet. For å få dette til, har mange av pasientene arbeidstilbud i en lokal attføringsbedrift når de er hjemme på permisjoner. Jobbhuset lager da et individuelt opplegg for hver pasient, der man for eksempel starter med én uke hjemme og tre uker på sykehuset, etterfulgt av to uker hjemme og to uker på sykehuset. Målet er at terskelen for å komme i aktivitet etter sykehusoppholdet skal være så lav som mulig. Bakgrunnen er å etablere tiltak som har som siktemål å kvalifisere mennesker med en psykisk lidelse tilbake i arbeid.

Resultatene er gode. Det anslås at om lag 70 prosent er i gang med arbeid eller utdanning når de skrives ut fra sykehuset.