Arbeid & Inkludering

Innhold

Høgskolestudium: Veiledning – med et spesielt fokus på karrierekompetanse og karrierelæring

 • 23. jan 2019Kl. 09:00
 • Høgskolen i Innlandet Lillehammer
 • Medlemmer: kr. 16.900
 • Påmeldingsfrist studiet er nå fulltegnet

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet ønsker vi å tilby et nytt studium i karriereveiledning med særlig vekt på karrierekompetanse og karrierelæring.

Dette er et praksisnært tilbud for dem som ønsker å utvikle metoder og aktiviteter for å arbeide med karrierekompetanse og karriereveiledning. Gjennom en kombinasjon av faglig input og lokalt forankret utviklingsarbeid, er siktemålet at studentene utvikler evner til kritisk å vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis. Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med  deltakere innenfor rammene gitt for ulike tiltak. 

Studiet er, med sin innretning mot en faglig og metodisk fordypning i karrierekompetanser og karrierelæring, unikt i norsk sammenheng.

 • Studiepoeng: 15
 • Ansvarlig enhet: Institutt for sosialfag og veiledning, Høgskolen i Innlandet
 • Emneansvarlig: Erik Hagaseth Haug

Om studiet

Studiet er utviklet av faggruppen for veiledning ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer i samarbeid med bransjeforeningen for Arbeid- og Inkluderingsbedriftene i NHO. Studiet fokuserer på karriereveiledning tilrettelagt for deltakere i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Det har et særlig faglig fokus på hvordan ulike karrierelæringsaktiviteter kan integreres som en del av et helhetlig veiledningstilbud i bedriftene. Studiet er samlingsbasert, med to tredagers samlinger i 2019. Et viktig siktemål med studiet er at det skal bidra til utvikling, læring og ny kunnskap både for den enkelte karriereveileder og for de praksisfelter karriereveilederne arbeider. Dette blir ivaretatt gjennom en erfaringsbasert arbeidsform, blant annet ved at studentene i perioden mellom studiesamlinger gjennomfører utviklingsoppgaver i egen praksis.

Målgruppe

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledning som tilbys i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Målgruppen er veiledere som arbeider med karriereveiledning i disse bedriftene.

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søkere til studiet må i utgangspunktet være ansatt i en arbeid- og inkluderingsbedrift eller vekstbedrift og fortrinnsvis arbeide med veiledning av brukere. Dette dokumenteres med en bekreftelse på arbeidstilknytning ved søknad. 

Faglig innhold

I studiet rettes et spesielt fokus på en karriereteoretisk tilnærming med fokus på utvikling av karrierekompetanser gjennom ulike karrierelæringsaktiviteter. Gjennom studiet vil studentene bli utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis i lys av relevante teoretiske og metodiske perspektiver. Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med veisøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.

Basert på den valgte arbeidsformen retter studiet også en oppmerksomhet på hvordan veiledere kan arbeide for å integrere karriereveiledning i hele organisasjonen. Gjennom dette temaet gis studentene kunnskap om relevant organisasjonsteori og endringsarbeid, som grunnlag for å ta rollen som pådrivere og koordinatorer i endringsprosesser knyttet til karriereveiledning i sine organisasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er direkte rettet mot studentenes arbeidshverdag, og en viktig læringsarena er studentenes arbeidsplass. På samlingene brukes et bredt spekter av aktive og praktiske arbeidsformer, som f. eks. strukturerte øvelser, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger, individuell refleksjon, observasjonsøvelser, iscenesettelser, demonstrasjoner, studentpresentasjoner og erfaringsutveksling.

I mellomperioden utfører studentene utviklingsoppgaver knyttet til arbeidshverdagen, skriver logger/refleksjonsnotater/rapporter til innsending, og får individuelle tilbakemeldinger fra Høgskolens veiledere/lærere. Det er ønskelig at studentene deler resultater fra prosjektene som utvikles på bransjeforeningens interne læringsplattform (Wiki).  

 • Samling 1:     23. til 25. januar 2019
 • Samling 2:     24. til 26. april 2019
 
Vurderingsformer

Arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte på studiesamlinger
 • Levering av et skriftlig arbeid basert på arbeidet som gjøres i perioden mellom samling 1 og 2.
 • Begge arbeidskrav må være levert og godkjent for å gå opp til eksamen

Eksamen -  Skriftlig individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.

 

Pensum
 • Gravås, T.F. & Gaarder, I.E. (2011) Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 200 sider
 • Haug, E.H. (2018) Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning. Hva, hvorfor, hvordan, for hvem og hvor? Oslo: Fagbokforlaget. 165 sider
 • Haug, E.H. (2018) Fra god til bedre – om kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester i Norge. www.veilederforum.no.  3 sider
 • Højdal, L. & Paulsen, L (2012). Karrierevalg – teorier om valg og valgprosesser. Fredensborg: Schultz. 253 sider
 • Svendsrud, A. (2015) Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. 256 sider