Arbeid & Inkludering

Innhold

Høgskolestudium: Veiledning – med et spesielt fokus på karrierekompetanse og karrierelæring

 • 23. jan 2019Kl. 09:00
 • Høgskolen i Innlandet Lillehammer
 • Medlemmer: kr. 16.900
 • Påmeldingsfrist studiet er nå fulltegnet

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet ønsker vi å tilby et nytt studium i karriereveiledning med særlig vekt på karrierekompetanse og karrierelæring.

Dette er et praksisnært tilbud for dem som ønsker å utvikle metoder og aktiviteter for å arbeide med karrierekompetanse og karriereveiledning. Gjennom en kombinasjon av faglig input og lokalt forankret utviklingsarbeid, er siktemålet at studentene utvikler evner til kritisk å vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis. Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med  deltakere innenfor rammene gitt for ulike tiltak. 

Studiet er, med sin innretning mot en faglig og metodisk fordypning i karrierekompetanser og karrierelæring, unikt i norsk sammenheng.

 • Studiepoeng: 15
 • Ansvarlig enhet: Institutt for sosialfag og veiledning, Høgskolen i Innlandet
 • Emneansvarlig: Erik Hagaseth Haug

Om studiet

Studiet er utviklet av faggruppen for veiledning ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer i samarbeid med bransjeforeningen for Arbeid- og Inkluderingsbedriftene i NHO. Studiet fokuserer på karriereveiledning tilrettelagt for deltakere i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Det har et særlig faglig fokus på hvordan ulike karrierelæringsaktiviteter kan integreres som en del av et helhetlig veiledningstilbud i bedriftene. Studiet er samlingsbasert, med to tredagers samlinger i 2019. Et viktig siktemål med studiet er at det skal bidra til utvikling, læring og ny kunnskap både for den enkelte karriereveileder og for de praksisfelter karriereveilederne arbeider. Dette blir ivaretatt gjennom en erfaringsbasert arbeidsform, blant annet ved at studentene i perioden mellom studiesamlinger gjennomfører utviklingsoppgaver i egen praksis.

Målgruppe

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledning som tilbys i arbeid- og inkluderingsbedrifter. Målgruppen er veiledere som arbeider med karriereveiledning i disse bedriftene.

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

 

Faglig innhold
 • I studiet rettes et spesielt fokus på sentrale metoder og arbeidsformer, herunder Supported Employment (SE), Indiviudual Placement and Support (IPS) og Ringer i Vannet.
 • Gjennom studiet blir studentene utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen praksis i lys av relevante teoretiske og metodiske perspektiver.
 • Studiet har som mål å utvide veiledernes handlingsrepertoar og fleksibilitet i møtet med arbeidssøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.
Arbeids- og undervisningsformer
 • To tredagers studiesamlinger på Lillehammer våren 2020
 • Studiet er direkte rettet mot studentenes arbeidshverdag og studentenes arbeidsplass er en viktig læringsarena. Mellom samlingene gjennomfører studentene utviklingsoppgaver knyttet til arbeidshverdagen, skriver logger, refleksjonsnotater og rapporter til innsending.
 • Eksamensform er skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med bestått/ikke bestått
 • Samling 1:     4. til 6. februar 2020
 • Samling 2:     22. til 24. april 2020
 
Vurderingsformer

Arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte på studiesamlinger
 • Levering av et skriftlig arbeid basert på arbeidet som gjøres i perioden mellom samling 1 og 2.
 • Begge arbeidskrav må være levert og godkjent for å gå opp til eksamen

Eksamen -  Skriftlig individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.

 

Pensum
 • Gravås, T.F. & Gaarder, I.E. (2011) Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 200 sider
 • Haug, E.H. (2018) Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning. Hva, hvorfor, hvordan, for hvem og hvor? Oslo: Fagbokforlaget. 165 sider
 • Haug, E.H. (2018) Fra god til bedre – om kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester i Norge. www.veilederforum.no.  3 sider
 • Højdal, L. & Paulsen, L (2012). Karrierevalg – teorier om valg og valgprosesser. Fredensborg: Schultz. 253 sider
 • Svendsrud, A. (2015) Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. 256 sider