Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy (SIA)

#205

#120

Sia er et verktøy som gir grunnlag for å vurdere og avklare arbeidsrelaterte ferdigheter, videreutvikle disse og vurdere yrkesretning

SIA har sitt utspring i det tidligere Utvei-teamets modell for kartlegging hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse (tidligere Nav SYA) og er videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Verktøyet er velutprøvd og har vist seg å gi grundig og effektiv kartlegging. 

SIA brukes til:

 • Rask avklaring av aspekter ved arbeidsevnen
 • Måling av utvikling og fremgang
 • Kartlegging av kompetanse mot spesifikke yrkesretninger
 • Kartlegging av opplæringsbehov mot spesifikke yrkesretninger

SIA er:

 • en strukturert måte å arbeide på, som gir effektivisering i gjennomføringen av tiltak og innsamlingen av data for vurdering i sluttrapport.
 • kortvarige, målbare oppgaver som gir grunnlag for vurdering av arbeidsevne, utvikling og kompetanse.
 • en måte å analysere som tar inn flere perspektiver i analysen

SIA er godt egnet i alle tiltak og spesielt Arbeidsforberedende trening (AFT) og Avklaring.

Bedrifter som har tatt i bruk SIA opplever å ha fått:

 • kompetanse til å effektivisere og strukturere kartleggingsprosessene
 • et godt supplement til dagens verktøy for å uttvikle bredden i egen Avklaring
 • utviklet evnen til å benytte egen produksjon i kartleggingsøyemed bedre
 • økt kvaliteten på sluttrapportene til NAV med tydeligere, etterprøvbare og bedre dokumenterte konklusjoner

Vurdering og dokumentasjon basert på SIA styrker etterprøvbarhet, objektivitet, gyldighet, pålitelighet og overførbarhet, slik at konklusjoner og anbefalinger blir mer holdbare og tydelige. 

SIA ble initiert av NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og er videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Siden 2012 har et 60-talls arbeidsinkluderingsbedrifter og mer enn 450 veiledere og arbeidsledere tatt i bruk verktøyet.

 

Kurs i Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA)

Vi tilbyr ulike modeller av kurs i SIA