Arbeid- og inkluderingsbedriften som læringsarena for Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er den typen ferdigheter et menneske trenger for å klare seg gjennom livet, i betydningen å klare seg best mulig i skole, studier og yrkesroller gjennom livet. Uten karrierekompetanse får man et liv preget av utenforskap.

I dette perspektivet er karrierekompetanse basisferdigheter på lik linje med å regne og skrive. En arbeid- og inkluderingsbedrift kan sees på som en læringsarena for utvikling av karriereferdigheter. I arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig  Tilrettelagt Arbeid (VTA) er det rammevilkår som passer svært godt til å ha fokus på karrierekompetanse.

I 2018 kom det en NOU /Norsk offentlig utredning (2018-2) – Framtidige kompetansebehov 1, hvor man viser til ulike definisjoner på kompetanse. Fra et arbeidsmarkedsperspektiv har man vektlagt at kompetanse erverves både gjennom utdanning, opplæring, arbeidserfaring og gjennom ulike typer etter- og videreutdanninger. Utvalget bruker kompetanse som et samlebegrep på kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdning og verdier. 

I arbeidet med å nærme oss dette nye fagområdet i Norge så har bransjen sett på ulike former for såkalte rammeverk for karrierekompetanse. Slike rammeverk er systematiske beskrivelser av hvilke ferdigheter dette dreier seg om.  I et prosjekt som bransjeforeningen gjennomførte i perioden 2015-2016, med en viss økonomisk støtte fra Kompetanse Norge, prøvde 7 medlemsbedrifter ut det australske rammeverket for karrierekompetanse i norsk kontekst i forhold til mennesker med omfattende karriereutfordringer som har et arbeidsrettet tilbud. Konklusjonen var at karrierekompetansetenkningen kan ha et stort potensiale til å bli et samlende faggrunnlag for bransjen. I rapporten "Attføringsbedrifter som læringsarena for karriereferdigheter"  kan du bli kjent med karriereferdighetstenkningen og lese om erfaringene fra prosjektet.

Vinteren 2018 har bransjen kommet lenger og i samarbeid med Deltagruppen har vi laget en Wiki basert på det australske rammeverket hvor vi nå har startet det omfattende arbeidet med å samle inn erfaringer fra våre medlemsbedrifter på hvordan man drive opplæring innen de mange kompetanseområdene.

Tilgang til en Wiki ligger på våre lukkede medlemssider.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har høsten 2020 og vinteren 2021 ferdigstilt sitt nasjonale kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Her finner du bl.a. viktige fagområder som:

    • De nasjonale tverrsektorielle kompetansestandardene som gir en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha
    • Karrierekompetanse som skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid også i forandring og overganger. Et særlig interessant verktøy som er utviklet, Karrierelæring i kontekst, inneholder bl.a. de såkalte Karriereknappene som er godt egnet for bruk i veiledningssamtaler ol. I våre medlemsbedrifter
    • Det er også utviklet spennende refleksjoner rundt det viktige feltet Etikk. Her finner du interessant lesing rundt Etisk løfte, Etisk refleksjonsmodell og Rammene for etisk praksis
    • Det fjerde punkt, Kvalitetssikring, er pr mars 2021 ennå ikke ferdigstilt.

Vinteren 2019 gjennomførte Høgskolen Innlandet for første gang et studium innen Karrierekompetanse som var blitt utviklet i samarbeid med Arbeid & Inkludering. Nå kjøres det slike studier hvert høstsemester, se mer informasjon om dette nedenfor.

Høgskolestudium: Veiledning – med et spesielt fokus på karrierekompetanse og karrierelæring

Portrett av