Arbeid & Inkludering

Innhold

Arbeidsinkluderingsbedriften som læringsarena for Karrierekompetanse

#205

#120

Karrierekompetanse er den typen ferdigheter et menneske trenger for å klare seg gjennom livet, i betydningen å klare seg best mulig i skole, studier og yrkesroller gjennom livet. Uten karrierekompetanse får man et liv preget av utenforskap.

I dette perspektivet er karrierekompetanse basisferdigheter på lik linje med å regne og skrive. En arbeidsinkluderingsbedrift kan sees på som en læringsarena for utvikling av karriereferdigheter.

Det har vinteren 2018 kommet en NOU /Norsk offentlig utredning (2018-2) – Framtidige kompetansebehov 1, hvor man viser til ulike definisjoner på kompetanse. Fra et arbeidsmarkedsperspektiv har man vektlagt at kompetanse erverves både gjennom utdanning, opplæring, arbeidserfaring og gjennom ulike typer etter- og videreutdanninger. Utvalget bruker kompetanse som et samlebegrep på kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdning og verdier. 

I arbeidet med å nærme oss dette nye fagområdet i Norge så har bransjen sett på ulike former for såkalte rammeverk for karrierekompetanse. Slike rammeverk er systematiske beskrivelser av hvilke ferdigheter dette dreier seg om.  I et prosjekt som bransjeforeningen gjennomførte i perioden 2015-2016, med en viss økonomisk støtte fra Kompetanse Norge, prøvde 7 medlemsbedrifter ut det australske rammeverket for karrierekompetanse i norsk kontekst i forhold til mennesker med omfattende karriereutfordringer som har et arbeidsrettet tilbud. Konklusjonen var at karrierekompetansetenkningen kan ha et stort potensiale til å bli et samlende faggrunnlag for bransjen. I rapporten "Attføringsbedrifter som læringsarena for karriereferdigheter"  kan du bli kjent med karriereferdighetstenkningen og lese om erfaringene fra prosjektet.

Vinteren 2018 har bransjen kommet lenger og i samarbeid med Deltagruppen har vi laget en Wiki basert på det australske rammeverket hvor vi nå har startet det omfattende arbeidet med å samle inn erfaringer fra våre medlemsbedrifter på hvordan man drive opplæring innen de mange kompetanseområdene.

Tilgang til en Wiki ligger på våre lukkede medlemssider. [Lenke kommer snart]