Et overgangsvindu for mer arbeidsinkludering

- Den nye regjeringen har mulighet til å ta avgjørende grep for å få flere i jobb. Kompetansen og metodene for å lykkes med arbeidsinkludering er bedre enn noen gang. Resultatene er bedre. Etterspørselen etter arbeidskraft øker. Nå handler det om å gi gass, sier direktør Kenneth Stien.

Arbeid og inkluderingsbransjen ønsker å være del av løsningen for å at flere kan komme i jobb, og færre på trygd.

–Tiltak må rettes inn bredt, men vårt samfunnsoppdrag er å særlig være en bro til arbeidslivet for de som har ekstra utfordringer i arbeidsmarkedet. Men over halvparten kommer nå i jobb etter tiltak. Samtidig ser vi nå i kjølvannet av pandemien en sterk økende etterspørsel etter arbeidskraft i nær sagt alle sektorer. Mange bedrifter sliter med å få tak i folk, men vi har en stor arbeidskraftreserve av personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Vi må gjøre mer for å mobilisere denne gruppen i jobb. Det er ikke quickfix, men gjennom veiledning og tett oppfølging kan vi få flere i jobb, sier han.

Stien viser til at allerede før pandemien var det behov for et taktskifte i arbeidsmarkedspolitikken. Antall og andelen uføretrygdede har økt jevnt siden 2000. Pandemien har gitt et forsterket utfordringsbilde. Antall personer med nedsatt arbeidsevne er økende og har nå passert 190.000 personer. Det er en sterk vekst i antall personer på arbeidsavklaringspenger. Samtidig har den samlede tiltaksinnsatsen blitt redusert år for år. Vi må heller få en opptrapping av arbeidsmarkedstiltakene år for år.

- På den ene siden ser vi et forsterket utfordringsbilde med økende utenforskap på grunn av pandemien. Vi må ikke la det gro fast på et høyere nivå. Men på den andre siden ser vi et større mulighetsrom fordi antall ledige jobber øker. Å skape jobbmatch for alle blir derfor en hovedoppgave framover, sier han.  Stien viser til at tett samarbeid mellom Nav, tiltaksarrangører og arbeidslivet er en nøkkel for å få flere personer med usikre yrkesmessige forutsetninger i jobb eller utdanning.

Arbeid & Inkludering har lagt på følgende innspill til den nye regjeringen:

  • NAV og tiltaksapparatets muligheter til å gi personer som står utenfor arbeidslivet riktig tilbud til rett tid må styrkes gjennom en kraftig opptrapping av tiltaksplasser, spesielt for personer med nedsatt arbeidsevne og særlig gjennom satsing på AFT-tiltaket.
  • Arbeidsmarkedstiltak for personer med helse- og sosialutfordringer, som f.eks AFT-tiltaket er en grunnleggende velferdstjeneste, og må ikke konkurranseutsettes. Nettopp for å gi de mest sårbare gruppene i arbeidsmarkedet tilpasset tilbud må ordningen med forhåndsgodkjente leverandører opprettholdes.
  • Vi må hindre at stadig flere ungdommer og unge voksne faller på utsiden av skole og arbeid ved å sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, NAV og utdanningssystemet. Unge må gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet, mestring og kvalifisering til arbeidslivet. Vi mener derfor at bransjen og Nav sammen med utdanningsmyndighetene må kunne iverksette både oppfølgende arbeidsmarkedstiltak i bedrift, samtidig med utdanningsløp.
  • Stønadssystemet må gjennomgås for å sikre at flere får muligheten til å kombinere jobb med trygderelaterte ytelser. Flere med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming må sikres en mulighet til jobb gjennom en kraftig opptrapping av tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).
  • Sikre at personer ikke faller ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger fordi de ikke er avklart innen AAP-perioden er utløpt.