Endret instruks for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak fra 20. januar 2021

digital veiledning

Følgende instruks fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet innebærer at de fleste tiltaksleverandører skal levere tiltakene digitalt, og gjelder fra 20. januar.

Særskilt om gruppetiltak

Følgende arbeidsmarkedstiltak bør fremover fortsatt gjennomføres digitalt:

  • oppfølging, inkludert Jobbklubb
  • avklaring
  • arbeidsrettet rehabilitering
  • arbeidsforberedende trening (AFT)
  • opplæringstiltak (Gruppe AMO og Gruppe Fag- og yrkesopplæring,som ikke foregår hos ordinær utdanningsinstitusjon, men er anskaffet særskilt for NAV)

Opplæringstiltak som foregår hos ordinære utdanningsinstitusjoner kan gjennomføres i henhold til smittevernreglene som gjelder for utdanningsinstitusjonen.

Arbeidspraksis/arbeidsutprøving hos ordinære arbeidsgivere som gjennomføres i regi av en tiltaksleverandør som del av et arbeidsmarkedstiltak (f. eks Oppfølging eller AMO-kurs) kan gjennomføres dersom tilstrekkelig smittevern kan ivaretas. Gjennomføring av arbeidspraksisplassen må samtidig vurderes ut fra individuelle hensyn. Eksempel på dette kan være at tiltaksdeltaker tilhører en risikogruppe eller lokalt smittetrykk. Det må utvises stor grad av fleksibilitet når disse vurderingene gjøres. For AFT gjelder disse vurderingene både for intern og ekstern arbeidstrening.

Oppfølging av deltakere i arbeidspraksis/arbeidsutprøving og arbeidsgivere bør foregå via digitale kanaler.

 

Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittevernregler før en tiltaksdeltaker utplasseres hos en arbeidsgiver. Tiltaksleverandør skal være kjent med de til enhver tid gjeldende smittevernreglene- og anbefalingene fra regjeringen og helsemyndighetene.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Av hensyn til brukerne, velger NAV å ikke stenge ned VTA-tiltaket. Tiltaksarrangør har arbeidsgiveransvaret, og er ansvarlig for at de generelle rådene om smittebegrensning kan overholdes på arbeidsplassen. Dette gjelder også for tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet".

Dette er en sårbar målgruppe, og det vurderes at oppfølging på arbeidsplassen har større smittevernseffekt enn isolasjon. Vurderingene som tas i forbindelse med dette må baseres på individuelle hensyn for hver enkelt bruker.

Særskilt om individuelle tiltak

Arbeidstrening

Brukere som deltar på arbeidsmarkedstiltaket arbeidstrening, kan gjennomføre tilnærmet normal aktivitet under forutsetning av at tilstrekkelig smittevern ivaretas hos arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at de generelle rådene om smittebegrensning kan overholdes på arbeidstreningsstedet.

Gjennomføring av arbeidstreningsplassen må samtidig vurderes ut ifra individuelle hensyn. Eksempel på dette kan være at tiltaksdeltaker tilhører en risikogruppe eller lokalt smittetrykk. Det må utvises stor grad av fleksibilitet når disse vurderingene gjøres.

Oppfølging av deltakere og arbeidsgivere bør   foregå via digitale kanaler.

Særskilt påpekes det at en arbeidstreningsplass er i tillegg til den ordinære bemanningen i en virksomhet. Dersom tiltaksdeltaker i realiteten utfører en vanlig jobb, bør de få lønn.

Midlertidig og varig lønnstilskudd - permittering pga. korona

Deltagere som er i arbeid hos arbeidsgiver og mottar lønnstilskudd, regnes som ansatt i virksomheten. Det er arbeidsgiver som bestemmer om driften skal opprettholdes, jf. retningslinjer

I tilfeller hvor arbeidsgiveren permitterer én eller flere ansatte som bedriften samtidig mottar lønnstilskudd for, vil lønnstilskuddet opphøre fra den datoen permitteringen trer i kraft.

Under permittering vil arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden stå for lønnskostnadene uten kompensasjon fra NAV. Informasjon om arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering finnes her.

Deltager i lønnstilskudd kan ha rett til dagpenger i permitteringsperioden. Deltakeren må selv søke om dagpenger.

Mentortilskudd

Om arbeidstakeren eller tiltaksdeltakeren det gis mentortilskudd for permitteres eller arbeidsforholdet eller tiltaket avsluttes, skal det ikke lenger ytes mentortilskudd

I en situasjon hvor det kan stilles spørsmål om arbeidsgiveren har kapasitet til å gi nødvendig oppfølging, bør NAV også være varsomme med å innvilge nye mentortilskudd.

Opplæringstiltak – individuelle plasser

Opplæringstiltak i form av individuelle plasser i ordinære utdanningsinstitusjoner kan gjennomføres i henhold til smittevernsreglene som gjelder for utdanningsinstitusjonen.

 

Særskilt om oppfølging i egen regi

Oppfølgingstilbudet i egen regi skal gjennomføres mest mulig som før, men oppfølging av deltakere og arbeidsgivere i denne perioden må i hovedsak foregå digitalt eller per telefon. Deltakere skal trygges på at de ikke mister relasjonen til NAV og så langt det er mulig sikres oppfølging etter deres behov når det gjelder hyppighet og plattform for kontakt.

  • Jobbspesialistene kan ikke pålegge deltakere å ta personlig kontakt med arbeidsgivere i perioden. Kontakten bør foregå per mail, telefon eller videomøte og det må være opp til den enkelte deltaker om de ønsker dette.
  • Jobbintervjuer kan foregå slik arbeidsgiver legger opp til. Ved aktiviteter på arbeidsplassen er det arbeidsgiver som er ansvarlig for smittevernet, men jobbspesialistene må forsikre seg om at disse blir fulgt.
  • Jobbspesialistene kan utarbeide en midlertidig handlingsplan for perioden sammen med deltakerne der aktiviteter som er forsvarlig å gjennomføre blir avtalt.
  • Arbeidsgivere kan også følges opp per telefon, video og mail, bedriftsbesøk skal unngås.


Om tiltakspenger

Det vises til tiltakspengeforskriften § 6 siste ledd: "En deltaker som uten egen skyld får tiltaket avbrutt som følge av utbrudd av covid-19, kan i perioden frem til og med 31. mars 2021 beholde tiltakspengene i den planlagte tiltaksperioden."

Dette kan for eksempel være aktuelt om et tiltak stenges ned fordi tiltaksarrangøren ikke tilbyr digital gjennomføring av tiltaket.

Rådene fra FHI skal følges 

Direktoratet ber om at fylkesenhetene gjør seg kjent med FHI sin informasjonsside for tips og råd om smitteforebygging på arbeidsplassen og holder seg oppdatert på nasjonale og lokale retningslinjer.