- Utnytter ikke kapasiteten for å få flere i jobb

graf

- Det et er ledig kapasitet i medlemsbedriftene til å gi langt på vei de fleste et tilbud umiddelbart, men det er ikke tilstrekkelig tiltaksplasser til å komme i gang, sier Kenneth Stien.

- Det er nå en opphopning i Nav av mennesker som trenger bistand for å komme i ordinær jobb eller utdanning. Det er skuffende at det ikke bevilges en krone mer til arbeidsmarkedstiltak for denne gruppen i revidert. Vi kan rigge om raskt til å gi langt flere et tilbud, men det skorter på tiltaksplasser, sier direktør Kenneth Stien.

Kenneth Stien mener regjeringen misbruker en gylden mulighet til ekstra innsats for den gruppen som stod utenfor arbeidslivet før pandemien. En kartlegging blant medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering i NHO viser at 4000 personer står i kø for å komme i gang med tiltak i medlemsbedriftene.

- Dette er mennesker som har fått Nav-vedtak om et tiltak, men som nå må vente i passivitet for å komme i gang. Med enkle grep er det mulig for medlemsbedriftene til å gi langt på vei de fleste et tilbud umiddelbart, men det er ikke tilstrekkelig tiltaksplasser til å komme i gang, sier Kenneth Stien.

- Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) kommer i jobb.  Kommer man for sent i gang, øker imidlertid sjansen for uføretrygd. Nå budsjetterer regjeringen med økning i utbetalingene i AAP, fordi gruppen vokser, men den følger ikke opp med å bygge ut tilbud som gjør at de kommer i jobb, sier han. 

Han viser til at dette er grupper som allerede har vært lenge i Nav-systemet og at stadig tilsig av nye brukere fører til opphopning i Nav, køer og lange ventetider. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet.
- Proppen i systemet er ikke Nav eller tiltaksbedrifter, men antall tiltaksplasser som gjøres til et unødvendig knapphetsgode. Vi skaper problemer for oss selv som samfunn hvis ikke gjør en ekstra innsats for å få de mest utsatte gruppene i arbeidslivet i jobb nå.

Selv om Statsbudsjettet innebar et løft i satsing på arbeidsmarkedstiltak, er vi likevel i et pandemiår på tilsvarende nivå som f.eks. i 2015. Tiltaksinnsatsen var bygget ned i forkant av pandemien. Pandemien har i tillegg gitt forsinkelser i gjennomføringen slik at færre har fått et tilbud.  Samtidig ser vi at overgangen til jobb for de som får et tilbud er høyere enn noen gang, selv i 2021. Det viser at arbeidsgivere er villige til å se muligheter og gi folk en sjanse, sier han.

Stien er imidlertid glad for at regjeringen øker satsingen på tilrettelagt arbeid for personer (VTA) som har fått innvilget uføretrygd med 300 plasser.

- Det er positivt, og regjeringen har over år levert godt i en opptrapping av dette tilbudet. Det er et viktig tilbud for den enkelte og det er stort behov. Derfor er vi glad for at regjeringen gir et varsel om opptrapping til minimum 1500 flere VTA-plasser i neste periode. Men samtidig som man bygger opp arbeidstilbudet for de som har fått uføretrygd, må det også satses mer for å unngå at folk havner på uføretrygd, sier han.