Arbeid & Inkludering

Innhold

Spørsmål og svar vedrørende Koronavirus og A&I-bedrifter

Regjeringen har innført strenge smittebegrensede tiltak i samfunnet i perioden 13. mars – 17. april. Hvilke konsekvenser får det for driften i Arbeid – og inkluderingsbedrifter?

Oppdatert 25. mars

 I oppdatert instruks av 25. mars skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet følgende:

"I perioden 12. mars til og med fredag 17. april skal deltakere på arbeidsmarkedstiltakene arbeidstrening, arbeidsforberedende trening (AFT), oppfølging, jobbklubb, avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsmarkedsopplæring o.l. ikke møte opp i tiltaket.Det forventes at tiltaksarrangørene gir et digitalt tilbud for oppfølging av sine deltakere. 

Dette innebærer at tiltaksdeltakere som er utplassert i bedrift gjennom tiltak heller ikke skal møte opp. 

Nye tiltaksdeltakere som kan nyttiggjøre seg et digitalt tilbud kan søkes inn i tiltakene.

Tiltaksdeltakere i arbeidsmarkedstiltak som er ansatt som arbeidstakere i en eller annen grad skal følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av deltakerens situasjon.   

Bakgrunnen for dette er regjeringens beslutning om strenge smittebegrensende tiltak i samfunnet."  

Hva innebærer dette i praksis?

Vi forstår denne oppdateringen som klargjørende og leser den slik:

  • Det vil være mulig å søke nye deltakere inn i AFT, Oppfølging og andre tiltak hvis deltakerne kan nyttiggjøre seg et digitalt tilbud
  • Ingen deltakere på noen arbeidsmarkedstiltak fra NAV skal være i noen form for ekstern arbeidspraksis i denne perioden.
  • Tiltaksdeltakere i arbeidsmarkedstiltak som er ansatt som arbeidstakere i en eller annen grad skal følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av deltakerens situasjon.  Vi mener dette må innebære VTA-ansatte og personer på ulike former for lønnstilskudd. Produksjon i VTA kan dermed opprettholdes ut i fra arbeidsgivers risikovurdering av situasjonen til den enkelte. Viktige momenter i vurderingen vil typisk være om arbeidstakeren er særlig utsatt ved smitte, og om arbeidsoppgavene som skal utføres kan tilrettelegges slik at smitterisiko blir så liten som mulig. Også transport til og fra jobb bør være med i vurderingen. Det er også hensiktsmessig å ta med i risikovurderingen om de ansatte blir utsatt for større smitterisiko ved ikke å være i arbeid. I dette ligger også at man følger opp situasjonen for VTA-ere som er hjemme. Informer Nav om den praksisen man legger til grunn i virksomheten.

 

 Hva slags tilbud kan tiltaksdeltakere få i denne situasjonen?

Selv om deltakerne skal holdes hjemme fra gruppetiltak, kan man på samme måte som i skolen gi ulike former for veiledning, oppfølging og kursing f.eks digitalt og via Skype m.m. AI-læring har relevante læringselementer og kurs tiltpasset de ulike tiltakene og målgruppene.

 NAV Vest-Viken har gitt følgende føringer til tiltaksarrangører for Avklaring og Oppfølging i sitt område:

  • Tilbud om gruppeaktiviteter i tiltakene utgår inntil videre.
  • Individuell veiledning og oppfølging av deltakere og deres tiltaksspesifikke aktiviteter gjennomføres via telefon eller andre tilgjengelige og hensiktsmessige kommunikasjonsmidler som epost, Skype, Facetime m.v. Det samme gjelder samarbeid og oppfølging av arbeidsgivere.
  • Deltakere som er i jobb og/eller arbeidspraksis, følger retningslinjer på arbeidsstedet.
  • Tiltaksleverandørene forutsettes å legge vekt på dokumentasjon av arbeidet med respektive deltakere m.h.t. innhold, tidsbruk og progresjon overensstemmende med dokumentasjonskravene i den enkelte leveranse.

NAV skal utbetale tilskudd til tiltaksarrangør uavhengig om det er gjennomført aktivitet. Dette gjelder i perioden 12-26. mars og gjelder både tiltak kjøpt av forhåndsgodkjente tiltaksarrangører eller etter lov om offentlige anskaffelser. Vi oppfordrer til at det på ulike måter gis tilbud og oppfølging i denne perioden.

 

Hva skjer med kommunal medfinansiering av VTA-plasser i denne situasjonen?

Kommunene har forpliktet seg til å betale egenandel på de statlige VTA-plassene. Når Nav betaler tilskudd i denne perioden, må kommunen også betale. Om kommunen ikke lenger vil betale,  må den si opp avtalen. Vi tviler på at det vil skje i denne perioden. Så vet vi ikke hva som skjer hvis situasjonen varer i svært lang tid, og konsekvensene blir store for kommuneøkonomien.  Uansett er utgangspunktet at gjeldende avtaler er gyldige.

Rene kommunale 100% finansierte plasser er imidlertid i en annen situasjon. Her bør man kontakte kommunen. 

 

Hvilke regler gjelder for permitteringer?

Sett i lys av instruksen fra Arbeids og Velferdsdirektoratet 12. mars hvor tiltaksarrangører mottar fullt tilskudd, anbefaler vi at det ikke iverksettes permitteringer av VTA-ansatte i perioden fram til 26. mars.

 For ordinært ansatte hvor situasjonen nå gir en saklig grunn til permitteringer, henviser vi til NHOs sider om dette, hvor informasjonen oppdateres kontinuerlig i lys av utviklingen.

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

 Vi anbefaler NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no hvor det ligger veileder og maler i forbindelse med permittering.

 

Hva bør man ta hensyn til vedrørende personvern i denne situasjon?

Datatilsynet har laget informasjon om relevant regelverk og råd for arbeidslivet generelt. Her står det blant annet at:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning. Selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det likevel fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/korona-og-personvern-arbeidsplassen/

  

 

Denne siden vil bli oppdatert jevnlig.