Arbeid & Inkludering

Innhold

Instruks fra 13. mai om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak

Nye og oppdaterte retningslinjer fra Regjeringen og folkehelsemyndigheter gjør at gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak kan gå tilbake til en mer normalisert tilstand.

Oppdatert 13. mai

Arbeids- og velferdsdirektoratet har sendt ut følgende instruks 13. mai om en mer normalisert gjennomføring av arbeisdmarkedstiltak:

"Nye og oppdaterte retningslinjer fra Regjeringen og folkehelsemyndigheter gjør at gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak kan gå tilbake til en mer normalisert tilstand.

For individuelle tiltak som lønnstilskudd og arbeidstrening som gjennomføres på en arbeidsplass vil det være arbeidsgiver som er ansvarlig for at de generelle råd om smittebegrensning kan overholdes. For institusjonelle gruppetiltak vil det være tiltaksarrangør som er ansvarlig for at tiltaksgjennomføringen følger myndighetenes råd og anbefalinger.

I enkelte områder og i perioder kan det være behov for å ta særskilte grep. Per 13.mai er det nasjonale begrensninger på kollektivtrafikken ved at kun 50% av kapasiteten skal utnyttes. NAV Fylke har ansvar for å vurdere hvordan arbeidsmarkedstiltak kan gjennomføres ut ifra lokale forhold og ha dialog med lokale helsemyndigheter. Det vises for øvrig til FHI sin informasjonsside for tips og råd om smitteforebygging på arbeidsplassen og partene må holde seg oppdatert på nasjonale og lokale retningslinjer.

Arbeidsmarkedstiltakene Oppfølging, Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsforberedende trening (AFT), varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsmarkedsopplæring (AMO) gruppe kan begynne en normalisering av sitt tilbud fra 13.mai. Senest fra 18. mai skal leverandørenes lokaler være åpne under forutsetning av at aktuelle smittevernsregler kan følges.

Arbeidspraksis/arbeidsutprøving i det ordinære arbeidsliv som gjennomføres i regi av en tiltaksleverandør kan gjenopptas dersom smittervernregler følges. Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittervernregler før en tiltaksdeltaker utplasseres hos en arbeidsgiver. 

Tiltaksleverandør skal være kjent med de til enhver tid gjeldende smittevernreglene- og anbefalingene fra regjeringen og helsemyndighetene.

Siden smittevernreglene skal følges, kan det bety at ikke alle kan være i tiltaksleverandørens lokaler samtidig. Det må derfor fremdeles gis et betydelig innslag av digital oppfølging og tiltaksgjennomføring.

I situasjoner hvor for eksempel behov for å benytte offentlig transport vanskeliggjør ordinær tiltaksdeltakelse, skal det fortsatt gis heldigitalt tilbud til tiltaksdeltakere.

NAV forventer ikke normal drift, men alle tiltaksdeltakere skal få et så normalisert tilbud som det er mulig å gi i denne situasjonen, etter individuelle vurderinger for de ulike tiltaksdeltakerne.

For tiltakene Oppfølging, Avklaring og arbeidsrettet rehabilitering vil fortsatt endringsbilaget gjelde. Det oppfordres til å utvise fleksibilitet og handlingsrom for å gi tiltaksdeltakerne et så godt tilbud som mulig. Dette må gjøres i et samarbeid mellom tiltaksleverandør og avtaleeier i fylkene."

 

ASVL og Arbeid & Inkludering har sammen laget et dokument med råd og tips for vår bransje ved en gradvis gjenåpning av bedriftene.