Arbeid & Inkludering

Innhold

Ingen suksess med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Bransjestandard VTA bilde

I 2018 startet et forsøk med å overføre ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene.   – Tankegangen de senere årene har vært normalisering, med større vekt på utdanning, kompetanse og arbeid. Dette forsøket går i motsatt retning, sier direktør Kenneth Stien til Velferd.

Ansvaret for tiltaket ligger i den statlige delen av Nav, som i all hovedsak kjøper tiltaksplasser hos forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter (arbeidsinkluderingsbedrifter).Under arbeidet med kommunereformen ble det imidlertid foreslått å overføre ansvaret for varig tilrettelagt arbeid til kommunene. Forsøket ble med kommunalt VTA startet opp i 2018 og har blitt gjennomført i kommunene Ullensaker, Skedsmo (nå Lillestrøm), Oslo, Stavanger, Fjell (nå Øygarden) og Indre Fosen. I utgangspunktet skulle forsøket vare i tre år, fra og med 2018 til og med 2020. I høst bestemte imidlertid Arbeids- og sosialdepartementet å utvide forsøket med ett år. De ordinære tiltaksbedriftene ser generelt ser ut til å ha bedre kvalitet på VTA-arbeidet.

Evalueringen sier blant annet at:

  • De ordinære tiltaksbedriftene ser generelt ser ut til å ha bedre kvalitet på VTA-arbeidet.
  • Kartleggingen av aktuelle VTA-kandidater er gjennomgående mer omfattende og systematisk i de ordinære tiltaksbedriftene.
  • Forsøkene har ikke har tilsvarende tilbud som tiltaksbedriftene med å kunne tilby VTA-ansatte formell kvalifisering (kompetansebevis og fagbrev).
  • Det ser det ut som at VTA-ansatte i ordinære tiltaksbedrifter har større bredde i arbeidsoppgavene og større muligheter for varierte oppgaver.

Direktør Kenneth Stien stiller spørsmål ved grunnlaget for forsøket med kommunalt VTA.

– Utgangspunktet her var ikke hva som gir best tjenester til brukergruppen, men hvilke oppgaver er det vi kan overføre til kommunene i forbindelse med kommunereformen. Man gjør dermed disse brukerne til brikker i en forvaltningsreform i stedet for å ta utgangspunkt i hvordan man skal utvikle best mulig tilbud. Erfaringene fra forsøket viser at overføring av VTA til kommunene ikke er veien å gå for å få til det, sier han til Velferd.no.

Evalueringen viser at tiltaksbedriftene er bedre enn forsøkskommunene på en rekke områder, konstaterer Stien.

– Tiltaksbedriftene er blant annet bedre på kartlegging av VTA-kandidater, de har større bredde i det arbeidsrettede tilbudet og større muligheter for hospitering eksternt, de legger større vekt på kvalifisering og utdanning, og det er færre som faller ut av tilbudet.

Stien tror ikke andre kommuner kan få bedre resultater enn kommunene som deltar i forsøket.

– Det er motiverte kommuner som deltar. De har selv valgt å være med. Og når de tross denne motivasjonen ikke klarer å få til bedre resultater enn det de gjør, er det grunn til å stille spørsmål om hva den jevne kommune vil kunne tilby.

Forslaget om å overføre VTA til kommunene går imot trenden med å legge økende vekt på kvalifisering og arbeidsdeltakelse, mener direktøren i Arbeid & Inkludering.

 

– Tankegangen de senere årene har vært normalisering, med større vekt på utdanning, kompetanse og arbeid. Vi må ikke få en glidning tilbake til der vi var før. Målet om at flere skal ut i arbeid må styrkes, sier han.

Stien har forståelse for ønsket om en bedre koordinering mellom varig tilrettelagt arbeid og kommunale tilbud som dagsentrene, men mener det kan skje innenfor rammen av dagens modell.

– Det er ønskelig med en bedre koordinering med dagsentrene i kommunen, men det er ikke i dagsentrene kompetansen på arbeid ligger. Mange ved dagsentre kan være i arbeid, men det er ingen grunn til å tro at kommunene er best på å utvikle et arbeidsrettet tilbud, sier han.

Det er viktig å holde fast ved at VTA er et statlig arbeidsmarkedstilbud, mener Arbeid & Inkludering.

– Konsekvensene kan bli store hvis kommunene selv skal utvikle tilbudet. Det kan resultere i at det blir store forskjeller i hvilket tilbud som gis fra kommune til kommune, advarer Kenneth Stien.

Les hele saken i Velferd