Arbeid & Inkludering

Innhold

Stadig bedre resultater i AFT-tiltaket

AFT-resultater

Andelen som bransjen får i jobb gjennom tiltaket Arbeidsforberedende trening øker. – At 4 av 10 kommer i jobb eller utdanning fra det tiltaket som er for dem som står lengst unna arbeidslivet er svært oppløftende og tendensen er stigende, sier direktør Kenneth Stien.

AFT (Arbeidsforberedende trening) er et tiltak som spesielt er tilpasset målgruppen fordi det gir sømløse tiltaksløp og er moderne i innhold og innretting.  Tidligere ble folk sendt fra tiltak til tiltak med lange ventetider og byråkrati som konsekvens. AFT gjør at brukeren unngår dette, og vi ser at tiltaket begynner å virke godt. 

– 2018 var det første skikkelige driftsåret for dette tiltaket, og vi ser en svært positiv utvikling med hensyn til andelen som kommer i jobb og utdanning. Det er dette tiltaket som gir tettest oppfølging over tid, og som særlig er egnet for dem som i utgangspunktet har større behov for bistand for å komme i jobb. Det gir en enorm samfunnsøkonomisk gevinst at så mange kommer i jobb eller utdanning fra dette tiltaket. Uten dette tiltaket ville mange flere blitt uføretrygdet, sier Kenneth Stien.

– Dette er ofte personer med sammensatte helse -og sosiale utfordringer som psykiske lidelser, muskel – og skjelettlidelser, rusproblematikk, lese og skrivevansker. Ofte sammensatte utfordringer. Mange har i årevis slitt i ytterkanten av arbeidsmarkedet. For disse finnes det ikke noen quick-fix-løsning, men målrettet attføringsfaglig innsats kan få flere arbeid, sier han.

Han tror det er stort behov for at AFT-tiltaket bør brukes enda mer.

– Samfunnsbehovene tilsier at dette bør være et satsingstiltak. Dessverre er det altfor mange som går på arbeidsavklaringspenger som må vente opptil år i kø før man får et tiltak, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort. Mange søkes også inn i feil tiltak, som ikke gjør at de kommer i jobb. AFT er et faglig og innholdsmessig robust svar på disse utfordringene, og det gir stadig bedre resultater, sier Kenneth Stien.

– I lys av inkluderingsdugnaden for å få flere også med større huller i CV-en i arbeid er dette et nøkkeltiltak, og vi burde se en opptrapping opp mot 10.000 plasser i dette tiltaket i løpet av noen år. Dette bør starte allerede i vårens reviderte budsjett, sier han.

 I tiltakene medlemsbedriftene utfører for de som står noe nærmere arbeidslivet, kommer omtrent 60% i jobb.