Arbeid & Inkludering

Innhold

Spennende perspektiver på VTA-satsing

Aktuelt, VTA

Publisert

Direktør Kenneth Stien sammen med advokatene Arne Christie og Erling Espolin Johnson fra NHO Service.

Direktør Kenneth Stien sammen med advokatene Arne Christie og Erling Espolin Johnson fra NHO Service.

Nylig var flere medlemsbedrifter invitert for å diskutere foreningens satsing på tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Advokat Arne Christie i NHO Service vil blant annet være NHOs ansvarlige jurist for spørsmål knyttet til juridisk regelverk på feltet.

Foreningens engasjement i VTA-arbeidet er en gjenganger i mange diskusjoner i bransjen. Bransjen ønsker å styrke VTA både faglig og og organisatorisk i foreningen. Mandag i forrige uke var noen av medlemsbedriftene som har VTA samlet i Oslo for å drøfte strategier for utviklingen av tiltaket sammen med sekretariatet i foreningen.

- Blant de grepene som allerede er gjort er at advokat Arne Christie i NHO Service vil ha et særlig ansvar for å bistå medlemmene i tariffspørsmål og regelverket både på VTA-tiltaket, AFT-tiltaket og spørsmål knyttet til det juridiske rammeverket for tiltaksleverandører. Han kjenner allerede disse problemstillingene godt og har vært involvert i flere møter med Arbeids- og velferdsdirektoratet knyttet til tiltaksregelverket, men nå får han et enda mer definert hovedansvar for vår bransje, sier direktør Kenneth Stien.

- Samtidig er vi jo et stort og kompetent juridisk miljø i NHO Service som alle medlemsbedrifter kan kontakte. Gjennom nettportalen Arbinn som er tilgjengelig for medlemsbedrifter er det samlet en rekke råd og svar på mange spørsmål fra hele NHOs arbeidsjuridiske miljø, sier Arne Christie.

Utvikling på flere plan

I møte var det stor oppslutning om at bransjeforeningen og medlemmene må jobbe aktivt både politisk og faglig samt utvikle medlemsservicen på området fremover. Det ble diskutert muligheter for å sette i gang pilotprosjekt på VTA-området, og her hadde de deltakende bedriftene litt forskjellige innfallsvinkler:

  • Noen ønsker sterkere vektlegging av faglig utvikling for hver enkelt deltaker med vekt på empowerment.

  • Noen ønsker en utvikling hvor man retter tiltaket mer ut mot ordinært arbeidsliv, men med tett oppfølging av arbeid og inkluderingsbedriften.

  • Noen ønsker sterkere vektlegging av samarbeid med kommunene og gi tilbud til relevante målgrupper i kommunen som trenger et arbeidsrettet tilbud.


- Det kan også være andre mulige retninger et slikt utviklingsarbeid kan ta. Vi opplevde nyttige innspill som vi tar med oss videre inn i drøftinger med styrende organer i organisasjonen for å utforme i hvert fall et pilotprosjekt på VTA-området , sier Kenneth Stien. Han viser til at det også er behov for en nasjonal opptrapping av antall VTA-plasser, slik Rettighetsutvalget også peker på.