– Budsjettforliket styrker tilbudene til dem som trenger det mest

VTA

Regjeringspartiene er enige med Venstre og KrF i å styrke blant annet VTA og vektlegge AFT-tiltaket.

Regjeringspartiene er blitt enige med Venstre og KRF om 325 flere VTA-plasser i 2018, samt at AFT-tiltaket skal vektlegges i tiltaksgjennomføringen.

– Budsjettforliket innebærer at sentrumspartiene har justert budsjettet i en positiv retning hvor tiltak for de mest utsatte gruppene i arbeidsmarkedet styrkes ytterligere, sier direktør Kenneth Stien.

I tillegg til økningen i VTA-plasser for å gi flere uføretrygdede muligheten til arbeid er partiene enige om flere verbalforslag som gir føringer for prioriteringer i arbeidsmarkedspolitikken. Partiene er enige om følgende:

  • Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet vektlegge Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket).
  • Stortinget ber regjering vurdere om det er mulig for tiltaksdeltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket) som har nytte av fagbrev for å få jobb, kan gis denne muligheten på en ubyråkratisk måte.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere ytterligere øke antall varige, tilrettelagte arbeidsplasser for å styrke arbeidstilbudet til uføretrygdede.

Kenneth Stien mener ikke minst vektleggingen av AFT er viktig signal.

- Vi ser ikke bort i fra at de anbudsutsatte tiltakene kan føre til økt overgang til jobb for personer som står nærmere arbeidsmarkedet. Det skulle bare mangle når konjunkturpilene peker oppover og bedriftenes behov for arbeidskraft øker.

Han mener det likevel er grunn til å frykte at personer med nedsatt arbeidsevne kan bli nedprioritert for å få mange i jobb på kortest mulig tid. 

- Nettopp derfor er anmodningsvedtaket i Stortinget viktig. Fordi vi må gjøre mer av det som virker for å få flere av dem som står lengst unna ordinært arbeidsmarkedet i jobb. Det er også denne gruppen som har størst nytt av tiltak. Tidlig inngripen, attføring som i hovedsak foregå i ordinært arbeidsliv med riktig jobbmatch og tett og bred oppfølging både av arbeidssøkeren og den aktuelle arbeidsgiveren.

- NHO og vår bransjes arbeidsinkluderingsstrategi Ringer i Vannet bygger på denne metodikken. Og Arbeidsforberende Trening (AFT) er det viktigste virkemiddelet.  Budsjettforliket i Stortinget betyr en økning i antall AFT-plasser, sier Kenneth Stien.

Han mener dette er et klart veivalg fra stortingsflertallet.

– Her har KrF satt et tydelig stempel og gitt en tydelig beskjed om at vi som samfunn må stille opp aller mest for dem som trenger det aller mest for å komme i jobb. Men dette harmonerer også veldig godt med statsministerens tale til Høyres sentralstyremøte hvor hun vektla viktigheten av å kvalifisere flere av dem som står lengst unna til et arbeidsliv som trenger arbeidskraft,  sier han.

Han er også svært glad for en økning på 325 VTA-plasser. Dette er et viktig gjennomslag for bransjen, selv om han ideelt sett hadde ønsket ytterligere noen flere plasser.

– Det er behov for en opptrappingsplan med mål om 2000 flere VTA-plasser i løpet av 5 år. Det innebærer en årlig økning på 400 plasser. 325 plasser er likevel i nærheten av dette, og vi tolker også verbalforslaget om å vurdere ytterligere økning som et uttrykk for at partiene nettopp ser at det er behov for en slik opptrappingsplan, sier han.